Bliv godkendt som nyt tilbud

Her kan du læse om hvordan I bliver godkendt som socialt tilbud, og hvordan Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden skal føre tilsyn med sociale tilbud beliggende i kommunerne i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden og Holbæk kommune.

Det drejer sig om sociale tilbud, som er omfattet af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.

Ønsker I at blive godkendt som et nyt socialt tilbud, skal I udfylde et ansøgningsskema sammen med et budgetskema fra Tilbudsportalen. Til højre kan I downloade ansøgningsskemaet, og finde et link til budgetskemaet med en vejledning. Ansøgningsskema og budgetskema sender I samlet til Socialtilsyn Hovedstaden, som herefter vil behandle jeres ansøgning. I har mulighed for at sende via en sikker forbindelse, læs mere om hvordan under Kontakt.

Befinder tilbuddet sig i Frederiksberg Kommune, skal I sende jeres ansøgning til Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg Kommune som drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må føre tilsyn med sig selv eller godkende nye tilbud i egen kommune.

Godkendelsesprocessen

Godkendelsesprocessen består af:

  • socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale
  • møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Hovedstaden, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation
  • besigtigelse af fysiske rammer

Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse om godkendelse af tilbuddet som generelt egnet på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og om tilbuddet har den fornødne kvalitet målt ud fra de syv temaer i kvalitetsmodellen.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgrupper, metoder og resultater
4. Sundhed og Trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Udover de syv temaer i kvalitetsmodellen skal Socialtilsynet også vurdere tilbuddets økonomi ud fra tre forhold:

1. Gennemskueligheden i tilbuddets økonomi
2. Sammenhæng mellem tilbuddets økonomi og tilbuddets indholdsmæssige kvalitet
3. Økonomiens bæredygtighed

Vurderingen af tilbuddets samlede økonomi sker ud fra de regler, der fremgår af bekendtgørelsen om socialtilsyn. Vurderingen vil fremgå af den samlede rapport, der udarbejdes som grundlag for vurdering af, hvorvidt det nye tilbud forventes at have en kvalitet, der berettiger til en godkendelse. Økonomi er således en afgørende faktor på lige fod med de 7 temaer i kvalitetsmodellen for, at et nyt tilbud kan godkendes.

Bemærk at en godkendelsesproces også kan ende med et afslag, såfremt betingelserne ikke bliver vurderet opfyldt.

Når Socialtilsyn Hovedstaden modtager jeres ansøgning, bliver I opkrævet en takst for nygodkendelser. Taksten for godkendelsen vil blive opkrævet, uanset om processen munder ud i godkendelse eller afslag Læs mere om takster her

Sagsbehandlingstid

Socialtilsyn Hovedstaden har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ny-godkendelser af tilbud på ca. 3 måneder, såfremt sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden kan dog varigere fra sag til sag afhængig af de konkrete forhold i en ansøgning. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt en ny-ansøger har indbetalt taksten for ny-godkendelse. Hvis der undervejs i behandlingen af en sag om ny-godkendelse af et tilbud sker væsentlige ændringer i den ansøgning en ansøger har indsendt og betalt for behandlingen af, forbeholder Socialtilsyn Hovedstaden sig ret til at afslutte den eksisterende sag og i den forbindelse bede ansøger om at ansøge på ny. En væsentlig ændring af en ny-ansøgning kan være, hvis der ønskes en helt ny målgruppe for tilbuddet, nye fysiske rammer, der kræver nyt besøg for besigtigelse eller i det hele taget ændringer, der kræver, at store dele af ansøgningsprocessen skal gå om pga. den væsentlige ændring i indholdet i det tilbud, der ønskes ny-godkendt.

Såfremt der undervejs i sagsbehandlingen opstår situationer, hvor processen går i stå, evt. fordi der er forsinkelser af byggeri, udfordringer med lånoptagelser eller andre forhold hos ansøger og tilbud, der trækker sagen i langdrag, forbeholder Socialtilsyn Hovedstaden ligeledes ret til at sætte sagsbehandlingen i bero og herefter genoptage sagen, når evt. ventetid er overstået. I den situation skal der ikke betales takst igen. Meget lange forsinkelser kan dog i yderste konsekvens betyde, at Socialtilsyn Hovedstaden ikke kan behandle sagen og må give afslag med henvisning til, at sagen ikke kan oplyses godt nok med henblik på en vurdering af tilbuddets forventede generelle kvalitet. Som ansøger vil man dog i denne situation kunne søge igen, hvis sagen på et senere tidspunkt kan oplyses fuldt ud og dermed behandles færdig.

Hvis der er tale om en ansøgning om underafdelinger, nye ydelser eller andre ændringer i eksisterende og allerede godkendte tilbud, skal du kontakte den tilsynskonsulent, der tager sig af det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. Hvis du ikke ved hvem den ansvarlige tilsynskonsulent er, kan du kontakte Socialtilsyn Hovedstadens hovednummer.