Dispensation fra godkendelsen

Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis et tilbud har et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelse.

Der er pr. 1. juli 2016 foretaget en ændring i lov om socialtilsyn, med en ny § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give et tilbud en dispensation i forhold til den eksisterende godkendelse.

Dispensation er kendetegnet ved, at det er en afgrænset afvigelse fra tilbuddets eksisterende godkendelse. Årsagen til, at tilbuddene ansøger om dispensation, er hovedsageligt begrundet i alder, pladser og evt. målgruppe. Ansøgningen kan ligeledes være begrundet i ændring af organisatoriske forhold, fysiske rammer m.m.

En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset
Socialtilsyn Hovedstaden kan give dispensation, hvis en plejefamilie eller et socialt tilbud har et konkret og berettiget behov for at fravige deres eksisterende godkendelse. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til ”en væsentlig ændring”, som er permanent eller længerevarende. Læs mere om væsentlig ændring her. Der er også forskel på, hvor stor en fravigelse, der er tale om – i nogle tilfælde vil fravigelsen af godkendelsen være så stor, at det ikke kan anses for bare at være en fravigelse, men i stedet er en ændring af godkendelsesgrundlaget

Nye regler
Børne- og Socialministeriet har i et svar den 6. september 2017 præciseret brugen af socialtilsynslovens § 5, stk. 6 ved at undstrege, at en forudsætning for, at der kan træffes afgørelse om en dispensation er, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om tilbuddet eller plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede udvidelse og dermed få ændret sit eksisterende godkendelsesgrundlag. Ankestyrelsen har på denne baggrund ændret sin praksis, hvilket betyder, at socialtilsynet først skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af tilbuddet eller plejefamiliens eksisterende godkendelse, førend der kan træffes en afgørelse om dispensation. Socialtilsyn Hovedstaden vil dermed ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har truffet afgørelse om, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien generelt kan godkendes til den ønskede udvidelse som en væsentlig ændring.

Retsgrundlag
Hovedregel: Hvis målgruppen eller antallet af pladser skal ændres skal tilbuddet ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 18, stk. 3. 
Undtagelse: Bekendtgørelse om socialtilsyn § 6, stk. 3, giver adgang til, efter en konkret vurdering og efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien, at fastsætte vilkår for den fortsatte godken-delse således, at godkendelsen kan fraviges inden for nærmere fastsatte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode (også kaldet ”dispensation”).

Sådan ansøger du om dispensation
Tilbuddet eller plejefamilien skal ansøge Socialtilsyn Hovedstaden om dispensation. Kommunen kan ikke ansøge på plejefamiliens vegne.
Brug ansøgningsskemaet i boksen til højre.
I skal sende skemaet til Socialtilsynet. Bemærk, at hvis I sender det til os via virk.dk eller borger.dk, behøver I ikke underskrive skemaet.