Information til plejefamilier

Socialtilsynet indsamler oplysninger om dig / jer

I forbindelse med at du ansøger om at blive godkendt som plejefamilie / det driftsorienterede tilsyn har du / I, efter anmodning fra Socialtilsyn Hovedstaden, pligt til at give os en række oplysninger om dig / jer.

De oplysninger, du / I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, bruger vi til at vurdere, om I er egnede til at blive plejefamilie / om I fortsat har den fornødne kvalitet til at være plejefamilie. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til dig / jer. De personlige oplysninger, som du / I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten. Men de vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Hovedstadens IT-systemer.

I forbindelse med tilsynet har Socialtilsyn Hovedstaden ret til at indhente oplysninger om dig / jer, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet, fra den kommune / de kommuner, hvorfra I har fået anbragt et barn. Vi har også ret til at indhente oplysninger fra andre relevante personer, fx fra jeres egne børn eller plejebarnets biologiske forældre. De oplysninger vi indhenter fra kommunen eller fra andre relevante personer vil typisk angå den generelle trivsel i familien.

Din / jeres pligt til at give Socialtilsyn Hovedstadens oplysninger om dig / jer i forbindelse med tilsynsbesøget følger af § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn. Retten til at indsamle oplysninger om dig / jer fra kommunen eller andre relevante personer følger af § 7, stk. 2, nr. 3 og 5. Det følger desuden af lov om socialtilsyn § 20, at plejefamiliens videreformidling af oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af det driftsorienterede tilsyn, kan ske uden samtykke fra plejebarnet.

Videreformidling og sletning af oplysninger

Hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende forhold i plejefamilie, har socialtilsynet pligt til at underrette de kommuner, som har anbragt plejebarnet.

De oplysninger, vi indsamler om dig, slettes i overensstemmelse med de anbefalede slettefrister i kommunernes emnesystematik, KLE.

Retten til indsigt

Fordi Socialtilsyn Hovedstaden indsamler oplysninger om dig har du ret til:
• at bede Socialtilsyn Hovedstaden om at få indsigt i de personfølsomme oplysninger, vi har registreret om dig
• at få udleveret en liste over kategorierne af de personfølsomme oplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Hovedstaden

Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden har registreret om dig, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne på denne side