Magtanvendelser

Indberetninger om magtanvendelse

Episoder af magtanvendelse skal af tilbuddet indberettes til:

Vi opfordrer til at I bruger skemaerne til højre.

Det er den enkelte borgers handlekommune, der i forhold til episoder af magtanvendelse skal forholde sig til, om borgeren er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet leverer den ønskede og relevante ydelse. Klager over magtanvendelse skal rettes til handlekommunen.

Socialtilsynet giver ikke en tilbagemelding på den enkelte magtanvendelsesindberetning, men vurderer magtanvendelsesmønstret generelt, herunder om personalet på tilbuddet kender reglerne, og om der er den fornødne pædagogiske kvalitet i tilbuddet.

Finder socialtilsynet, at der er grund til bekymring og kritik i forhold til tilbuddets brug af magt og indberetning heraf, vil socialtilsynet kontakte tilbuddet herom og sædvanligvis også borgernes handlekommune og driftsherren. Socialtilsynet kan om nødvendigt meddele tilbuddet et påbud om at rette op på de bekymrende forhold.

Særligt for anbragte børn- og unge

Den 1. januar 2017 træder lov og tilhørende bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge i kraft. Loven fastsætter rammer for anbringelsesstedernes adgang til at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret. Endvidere indeholder såvel lov som bekendtgørelse regler om registrering og indberetning af magtanvendelse over for anbragte børn og unge. 

Bekendtgørelsen om voksenansvar § 22 beskriver rammerne for at registrere og indberette magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Fra 1. januar 2017 skal anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service, og kommunale plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter § 66, stk. 1, nr. 2 registrere og indberette magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det indberetningsskema, der fremgår af bilag 1a og bilag 1b til bekendtgørelsen.