Ny lov om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere.

Fra 1. juli 2015 skal alle kommuner kunne tilbyde behandling. Det er socialtilsynet, som godkender nye tilbud og fører tilsyn med dem.

Tilbud som vil tilbyde sådan behandling, skal enten:
1. nygodkendes
2. eller – hvis tilbuddet i forvejen er godkendt til stofmisbrugsbehandling – have godkendt en væsentlig ændring.

Det er Socialtilsyn Hovedstaden som godkender og fører tilsyn. Kommunerne må ikke benytte et tilbud til anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, førend socialtilsynet har godkendt det og det er offentliggjort på Tilbudsportalen. Dette gælder både kommunale såvel som private tilbud.

 

For kommunerne betyder det konkret, at:

  • Alle kommuner skal fra den 1. juli 2015 tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.
  • Alle kommuner er forpligtiget til at indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud, hvor mindst et tilbud er fysisk beliggende udenfor kommune grænsen (Leverandør kan både være kommunale, regionale eller private aktører).
  • Kommunen er forpligtiget til med oplysning på minimum hjemmeside, at tilbyde en afklarende samtale anonymt med en borger, der ønsker behandling. Denne samtale kan foregå som delegering hos udførende aktør – såfremt det fremgår af aftalen.
  • Den anonyme afklarende samtale afdækker om borgeren hører til målgruppen (uddybes senere) og der kan henvises (”myndighedsafgørelsen”) til et af de mindst to tilbud kommunen har indgået aftale med (et indenfor og et udenfor kommunen).
  • Afgørelse om visitering af anonym stofmisbrugsbehandling kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Såfremt afgørelsen er sket hos udfører som en delegation, kan borgeren indbringe sin klage til kommunen.

 

For tilbuddene betyder det konkret, at:

Alle tilbud skal godkendes af Socialtilsynet, både kommunale, regionale og private tilbud. Tilbud som tilbyder anonym ambulant stofmisbrugsbehandling, er med lovens ikrafttræden omfattet af socialtilsynenes godkendelses – og tilsynskompetence.

Det betyder, at behandlingstilbud skal godkendes af socialtilsynet som generelt egnede for at kunne indgå (tages i brug) i kommunens forsyning, og at de vil blive underlagt driftsorienteret tilsyn fra socialtilsynet.

Godkendelse og tilsyn foretages på baggrund af centralt fastlagte retningslinjer om økonomi, organisation og faglig kvalitet. Den nye ordning med anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling er således underlagt lov om socialtilsyn, herunder kvalitetsmodellen og dermed en vurdering af, om et behandlingstilbud har den fornødne kvalitet, herunder at tilbuddets fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgerens behov for anonymitet. Læs og download kvalitetsmodellen i download boksen til højre.

Det vil være Socialtilsynet som fører tilsyn med/godkender anonymitetskravet

Socialtilsynet skal ikke godkende delegationsaftaler. Det er den delegerende kommunalbestyrelse som i udgangspunktet har tilsynet med delegationens udøvelse. Men det vil i udgangspunktet være et kvalitetsvurderingsspørgsmål i godkendelsesprocessen, om et tilbud kan håndtere delegationsaftalen på kvalificeret vis, fx har kompetencerne til at visitere korrekt i forhold til  målgruppe. (Krav om, at målgruppen ikke har andre sociale problemer)

 

Forudsætninger for godkendelse af Socialtilsynet

Der er to forudsætninger for, at et tilbud om anonym misbrugsbehandling efter servicelovens § 101a kan godkendes og tages i drift:

1. Tilbuddet skal indgive ansøgning og godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden som generelt egnet ud fra Kvalitetsmodellen jf. bekendtgørelse om socialtilsyn § 5 – derunder de fysiske rammer og kravet til anonymitet.

2. Tilbuddet skal have en aftale med mindst én kommune, om at indgå i forsyningsforpligtigelsen

  • Der skal som minimum være udarbejdet en forhåndsaftale/udkast til aftale med en kommune som forudsætning for, at Socialtilsyn Hovedstaden kan starte en godkendelsesproces.
  • Socialtilsynet skal - af hensyn til at kunne bedømme kvaliteten af tilbuddet - have indsigt i den aftale, der danner (eller forventes at danne) driftsgrundlaget for tilbuddet – derunder rammerne for en evt. delegation af de afklarende samtaler – eller andre myndighedslignende opgaver, der varetages af tilbuddet i forhold til, at drive tilbud om anonym misbrugsbehandling efter SEL § 101 stk a.

 

Sådan ansøger tilbuddet

Er tilbuddet allerede godkendt af Socialtilsynet til stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101, betragtes det som en ændring af eksisterende tilbud, og der ansøges derfor om ”væsentlig ændring” af eksisterende tilbud. Er man ikke godkendt til stofmisbrugsbehandling betragtes det som en nyansøgning

Begge ansøgningskeamer kan hentes i download boksen til højre.

1. Når man som ansøger har udfyldt og indsendt sin ansøgning via hjemmesiden og indsendt den til Socialtilsyn Hovedstaden, vil socialtilsynet gennemgå det fremsendte materiale snarest muligt. Skulle der mangle materiale i det fremsendte, kontakter vi ansøger.
 
2. Der fremsendes faktura for betaling af tilsynstakst.

3. Når betaling af tilsynstakst og alt relevant materiale er modtaget påbegyndes den egentlige sagsbehandling af ansøgningen. Socialtilsynet sagsbehandler ikke jeres ansøgning førend taksten for godkendelse er betalt.

4. Efter tilbuddet er godkendt, vil det blive offentliggjort på Tilbudsportalen.

 

Forventelig sagsbehandlingstid

Erfaringsmæssigt tager det minimum 3 måneder fra betaling af tilsynstakst og alt relevant materiale er modtaget, indtil der foreligger en godkendelse.

Det skal bemærkes, at ansøgningerne vil blive behandlet som enhver anden ansøgning om ændring af eksisterende tilbud eller nyansøgning, som øvrige tilbud indenfor socialtilsynets kompetenceområde.