Berigtigelse vedrørende pladsopgørelsesmetode for misbrugstilbud

Socialtilsyn Hovedstaden beklager, at vi den 12. februar har sendt et brev ud til alle misbrugstilbud, der skaber tvivl om opgørelse af pladsantallet på misbrugsområdet. I det følgende redegør vi kort for, hvad der er korrekt:

Der skal skelnes mellem det pladstal der vedrører godkendelsen og Tilbudsportalen, og det pladstal der anvendes til beregning af tilbuddets tilsynstakst, dvs. den takst tilbuddet skal betale til socialtilsynet for tilsyn.

Antal godkendte pladser som fremgår af Tilbudsportalen
Det antal pladser, som et tilbud er godkendt til, skal fremgå af tilbuddets godkendelsesskrivelse fra socialtilsynet, og det er også dette pladstal, der fremgår af Tilbudsportalen. Dette tal skal ikke ændres med mindre tilbuddets godkendelsesskrivelse fra socialtilsynet ændrer sig ift. antallet af pladser, som tilbuddet er godkendt til.

Antal pladser der bruges i forhold til takstopkrævning for socialtilsyn
Af § 28, stk. 2 i Bekendtgørelse om socialtilsyn fremgår følgende:

For tilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven fastsættes pladstallet, jf. stk. 1, som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.

Fra den 1. januar 2018 sker socialtilsynets opkrævning af takster fra misbrugstilbud efter den ændrede bekendtgørelse. For ambulante og dagbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven vil pladsantallet til brug for takstindplacering for misbrugstilbud, der er omfattet af socialtilsyn, blive fastsat som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år divideret med 10, jf.  socialtilsynsbekendtgørelsens § 28, stk. 2.

Denne opgørelse og efterfølgende indplacering i korrekt taktkategori må ikke forveksles med tilbuddets godkendte pladsantal, som fremgår af Tilbudsportalen.

Bemærk at vedr. døgnbehandlingspladser efter §§ 101 i lov om social service og § 141 i sundhedsloven, jf. SEL § 107, vil pladsantallet til brug for takstindplacering som hidtil blive opgjort i forholdet 1-1, jf.  socialtilsynsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Nyheden blev udgivet

fredag, 23 marts, 2018