Til alle tilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven

Vedrørende korrekt pladsopgørelsesmetode i hhv. døgn-, samt ambulante og dagbehandlingstilbud, jf. SEL § 101, 101a og SUL § 141 på Tilbudsportalen

Vedrørende pladsopgørelsesmetode

Socialtilsynet oplever fortsat vanskeligheder fra tilbuddenes side med at opgøre det korrekte antal ambulante- og dag- samt døgnbehandlingspladser, tilbuddet råder over på Tilbudsportalen.

Det korrekt opgjorte antal døgn-, samt ambulante- og dagbehandlingspladser, et tilbud råder over, er centralt af to årsager. Dels har det betydning for socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten i tilbuddet, hvor vi ser på sammenhæng mellem pris og kvalitet i et misbrugsbehandlingstilbud, dels har det betydning for den tilsynstakst socialtilsynet opkræver hvert år.

  • Døgnpladser opgøres som hidtil på Tilbudsportalen som det antal pladser, tilbuddet er godkendt til af socialtilsynet, jf. SEL § 107/101, og SEL § 107/SUL § 141, jf. Socialtilsynsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.  
  • Ambulante- og dagbehandlingspladser opgøres på Tilbudsportalen som det antal borgere (cpr-numre/behandlingsforløb), tilbuddet forventes at kunne behandle i det kommende år – uanset forløbets længde. Samme borger kan altså have mere end ét behandlingsforløb set over ét kalenderår. Som eksempel kan nævnes, at hvis tilbuddet forventer, at samme borger vil have to behandlingsforløb over et kalenderår, skal dettes angives som to pladser på Tilbudsportalen og så fremdeles.
  • Socialtilsyn Hovedstaden er klar over, at det kan være vanskeligt at opgøre et helt præcist antal behandlingsforløb efter denne metode. Af samme årsag forventes tilbuddet at tage udgangspunkt i det gennemsnitlige antal borgere, tilbuddet har haft i behandlingsforløb i de foregående ét til to kalenderår. For tilbud som er nystartet eller som har undergået en væsentlig ændring, må det bero på ”det bedste bud” ud fra et fagligt kvalificeret skøn.

Vedrørende Socialtilsynets takstopkrævning

For døgnbehandlingspladser efter §§ 101 i lov om social service og § 141 i sundhedsloven, jf. SEL § 107, vil pladsantallet til brug for takstindplacering som hidtil blive opgjort i forholdet 1-1, jf.  socialtilsynsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

For ambulante, og dagbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service og § 141 i sundhedsloven, vil pladsantallet til brug for takstindplacering for misbrugstilbud, der er omfattet af socialtilsyn fra den 1. januar 2018, blive fastsat som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år divideret med 10, jf.  socialtilsynsbekendtgørelsens § 28, stk. 2.

Nyheden blev udgivet

mandag, 12 februar, 2018