Indberetning af årsrapport for 2018

Indberetning af årsrapport for 2018

Tilbuddene indberetter årsrapporten via Tilbudsportalen.

Regnskab for private tilbud

Regnskaber skal være revideret af en godkendt revisor, som også skal sikre, at de nøgletal, som et tilbud indberetter i årsrapporten er i overensstemmelse med regnskabet. Revisor skal erklære sig om ved påtegning af årsregnskabet om gennemførelsen af revisionen og de forhold, som er konstateret.

Revisionen omfatter såvel finansiel revision som forvaltningsrevision samt særlige krav til revision af private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn hvortil der henvises. (klik her). Revisor skal blandt andet forholde sig til størrelsen på bestyrelseshonorarer, at udgifter til husleje er på markedsniveau og at prisen/rne på samhandel mellem de koncernforbundne virksomheder/tilbud. 

Revisor skal i øvrigt orientere socialtilsynet, hvis revisor i sit løbende arbejde konstaterer forhold, som giver usikkerhed om tilbuddets fortsatte drift.

Som udgangspunkt lægger Socialtilsynet revisionens vurdering af årsregnskabet og Årsrapport til grund for sit arbejde, men har også mulighed for at indhente supplerende oplysninger fra tilbuddet eller revisor.

Revisionspåtegning af tilbud efter SEL §109 og §110

Der afgives særskilt revisionspåtegning iht. Tilbud efter § 109 og § 110 som skal uploades på Tilbudsportalen af tilbuddets revisor hvorved den bliver offentlig tilgængelig.

Særligt for koncerner og koncernlignende konstruktioner

For private koncerner og koncernlignende konstruktioner skal der udarbejdes en koncernnote, hvoraf bl.a. pengestrømmene mellem koncernens enkelte dele skal fremgå.

Regnskab for offentlige tilbud

Kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisionsberetning.

Årsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:

Specielt vedrørende nøgletal på Tilbudsportalen
Årsrapport. BEK nr.1675 af 16/12/2016

Vi henleder opmærksomheden på at enkelte nøgletal er ændret fra procenttal til tal i kroner og øre. 
a) Omsætning.
b) Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud.
c) Overskud/underskud.
d) Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning.
e) Lønomkostninger til øverste ledelse.
f) Lønomkostninger til borgerrelateret personale.
g) Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale.
h) Omkostninger til vikar/vikarbureau.
i) Samlede lønomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning.
j) Omkostninger til bestyrelseshonorarer.
k) Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætning.
l) Ejendomsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning.
2) Oplysninger om sygefravær.
3) Oplysninger om personalegennemstrømning.
4) Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer.