Indberetning af budget for 2019

Indberetning af budget for 2019

Uddrag af regler og retningslinjer

Årsbudget udarbejdes med udgangspunkt i grundlaget for tilbuddets beregning af takster, jf. § 2 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr 1674 af 16/12/2016). For samtlige poster i budgetskemaet findes en vejledning der kan hentes frem med et ”klik” i det pågældende felt.

Tilbuddene skal opfylde følgende økonomiske krav som betingelse for at blive godkendt:

  • tilbuddet er økonomisk bæredygtigt
  • tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe, og
  • der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Budgetskema

Budgetskemaet for 2019 er tilgængelig på Tilbudsportalen via tilbuddets login brugeradgang eller via linket til højre i linkboksen. Kun tilbud og aktiviteter efter Lov om Social Service som Socialtilsynene skal godkende skal medtages i budgetskemaet. Alle tal i budgetskemaet tastes som positive tal. Såfremt der er momsregistrering anføres alle tal ekskl. moms for den/de momspligtige aktiviteter. 

Der kan tastes i de felter, som er markeret med farven gul og orange. Gule felter er obligatoriske og orange felter er frivillige. Såfremt de frivillige felter anvendes – hvilket socialtilsynet kan anbefale - , skal den pågældende indtægt/omkostning angives med fyldestgørende tekst.

For budgetposter der ikke anvendes, angives der i beløbskolonnen 0.

Nøgletal beregnes automatisk.

Delbudgetter

For tilbud bestående af flere afdelinger skal der som minimum udarbejdes ét budget for det samlede tilbud. Herudover kan der udarbejdes delbudgetter for de enkelte afdelinger, hvis tilbuddet skønner det nødvendigt af hensyn til takstberegningen eller den økonomiske styring. Hvis der er udarbejdet delbudgetter for et tilbuds enkelte afdelinger, indberettes det samlede årsbudget og de enkelte delbudgetter.

Ved indberetning af budgettet: Husk at trykke på ”indsend” og dernæst ”udfør”. Når det er sket korrekt vil du modtage en kvitteringsskrivelse på skærmen.

Såfremt du oplever IT-tekniske udfordringer skal man tage kontakt til Socialstyrelsens Support.

Guide og vejledninger til budgetudarbejdelse

Kan læses på Tilbudsportalen, på faneblade ved siden af budgetskemaet i form af ”Indledende guide til budgetskema, Guide til budgetskema for private tilbud og Guide til budgetskema for offentlige tilbud."
       
Ud over de indtægts- og omkostningstyper, der indgår i grundlaget for beregning af takster efter § 2 i bekendtgørelse om kommunernes finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner skal årsbudgettet indeholde oplysninger om andre indtægter end forventede takstindtægter og almindelige indtægter.

Belægningsprocenten angives på budgetskemaet. Ved beregningen af taksten anvendes en belægningsprocent, som fastsættes på baggrund af den forventede aktivitet i tilbuddet. 
For private tilbud skal koncernnote udfyldes såfremt der foreligger koncern eller koncernlignende konstruktion. Klik på linkene i kolonnen "LINK" ud for de relevante budgetposter og der ”springes” til koncernnote i særskilt fane.

Andelen af eventuel central ledelse og administration fastsat som de faktiske omkostninger eller som en fast procent af et tilbuds øvrige budget.

Løn til øverste ledelse: Øverste ledelse er den gruppe ledere der varetager den faglige, strategiske, økonomiske og daglige ledelse af tilbuddet (jf. temaet ”Organisation og ledelse” i kvalitetsmodellen for sociale tilbud). Det kan være den øverste leder, souschef og afdelingsleder.  Eventuelle kommentarer til størrelsen og indholdet/afgrænsningen af posten kan angives sidst i budgetskemaet i feltet ”Kommentarfelt”.

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer og omfatter honorar, diæter, kørselsgodtgørelse etc. til bestyrelsen: 

  • Vederlaget kan ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
  • Der angives endvidere antal medlemmer af bestyrelsen (honorerede bestyrelsesmedlemmer), der modtager vederlag.

Husleje for lejede lokaler, der anføres antal kvm (BBR-kvm) og leje i alt. Modellen beregner kvm-lejen automatisk. For tilbud med to eller flere lejemål udfyldes faneblad ”Flere ejendomme-lejemål” nederst i budgetskemaet og de samlede ejendomsomkostninger indsættes i linjen ”Husleje (kun lejede bygninger overført fra særskilt Excel ark)”. 
Hvor tilbuddet ejer ejendommen anføres rente- og bidrag under finansieringsudgifter, og afskrivninger på bygninger anføres under afsnittet afskrivninger.
       
Egenbetaling fra borgere skal ikke indgå i budgetskemaet. Egenbetalingen er i udgangspunktet et mellemværende mellem handlekommunen (køberkommunen) og borgeren selv. Den takst tilbuddet opkræver, skal være dækkende for de samlede omkostninger tilbuddet har i forhold til en borger. Hvis et kommunalt, regionalt eller privat tilbud – efter aftale med myndighedskommunen – som en administrativ/pædagogisk opgave opkræver egenbetalingen på vegne af myndighedskommunen, skal det dog stadig ikke fremgå af budgetskemaerne.

Indberetning af budgettet

Husk at trykke på ”indsend” og dernæst ”udfør”. Når det er sket korrekt vil du modtage en kvitteringsskrivelse på skærmen.

Spørgsmål af teknisk karakter

Såsom hvordan I henter og lægger budgetskemaet ind på Tilbudsportalen, skal rettes til Tilbudsportalens supportlinje (link til højre).