BorgereSocialtilsyn Hovedstaden indhenter oplysninger om dig

Information om oplysningspligten

Information til beboere og brugere på tilbud og i plejefamilier

Socialtilsynet indsamler oplysninger om dig

Socialtilsyn Hovedstaden er en offentlig myndighed. Socialtilsynets opgave er at godkende og føre tilsyn med, om sociale tilbud og plejefamilier har en tilstrækkelig høj kvalitet. Socialtilsynet fører blandt andet tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs- og misbrugstilbud.

Socialtilsynet undersøger, om du som borger i tilbuddet eller plejefamilien får den hjælp og støtte, du har behov for. Vi fører et generelt tilsyn med kvaliteten i selve tilbuddet eller plejefamilien, men ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

For at kontrollere og vurdere kvaliteten kommer socialtilsynet på besøg mindst én gang om året i alle tilbud og plejefamilier. Formålet med besøget er at undersøge forholdene i tilbuddene og plejefamilierne og vurdere, om du som borger får den støtte, du har brug for. I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. Socialtilsynet vil blandt andet tale med dig om, hvordan du oplever at bo på tilbuddet, hvad du er særligt glad for, og hvad du er mindre glad for. Det er vigtigt for os at inddrage dig på tilsynsbesøget, da du er den, der ved mest om, hvordan det er at være på tilbuddet eller i plejefamilien.

Formålet med indsamlingen af oplysninger

De oplysninger, du videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, bruger vi til at vurdere kvaliteten i det tilbud eller den plejefamilie, du bor på / hos eller kommer i. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til tilbuddet eller plejefamilien. De personlige oplysninger, som du videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten, og de vil heller ikke blive videreformidlet til tilbuddet. Men de vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Hovedstadens IT-systemer.

I forbindelse med tilsynet kan Socialtilsyn Hovedstaden indhente oplysninger fra tilbuddet, kommunen eller andre relevante personer om alle borgere i tilbuddet. Vi kan kun bede om indsigt i oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan eksempelvis være oplysninger om, hvem der er indskrevet på tilbuddet og hvorfor, udredningsskrivelser, indsatsplaner, handleplaner og journalnotater.  I den sammenhæng kan Socialtilsyn Hovedstaden blandt andet få indsigt i dit CPR-nummer, navn, dine skole- eller stillingsoplysninger og fritidsoplysninger, samt oplysninger om dit fysiske og mentale helbred, eventuelle sociale udfordringer, familieforhold og indberetninger om magtanvendelser over for dig.

Socialtilsyn Hovedstadens ret til at indsamle oplysninger fra borgere i tilbuddet eller plejefamilien i forbindelse med tilsynsbesøget følger af § 7, stk. 2, nr. 5. Retten til at indsamle oplysninger om dig / jer fra kommunen eller andre relevante personer følger af § 7, stk. 2, nr. 3 og 5. Det følger desuden af lov om socialtilsyn § 20, at tilbuddets videreformidling af oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af det driftsorienterede tilsyn, kan ske uden samtykke fra borgeren.

Videreformidling og sletning af oplysninger

Hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende forhold i tilbuddet eller plejefamilien, har socialtilsynet pligt til at underrette de kommuner, som har anbragt plejebarnet.

De oplysninger, vi indsamler om dig, slettes i overensstemmelse med de anbefalede slettefrister i kommunernes emnesystematik, KLE.

Retten til indsigt

Fordi Socialtilsyn Hovedstaden indsamler oplysninger om dig, har du ret til: 

  • at bede Socialtilsyn Hovedstaden om at få indsigt i de personfølsomme oplysninger, vi har registreret om dig 
  • at få udleveret en liste over kategorierne af de personfølsomme oplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Hovedstaden

Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden har registreret om dig, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne på denne side.