PlejefamilierInformation om oplysningspligt

Plejefamiliernes oplysningspligt

Oplysningsforpligtelse i forbindelse med ansøgning om at blive plejefamilie

Ifølge § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn har personer, der ansøger om at blive godkendt som plejefamilie, pligt til at give Socialtilsyn Hovedstaden de oplysninger, vi beder om. De oplysninger, du/I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, bruger vi til at vurdere, om I er egnede til at blive plejefamilie. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til dig/jer. Eventuelle personfølsomme oplysninger, som du/I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, vil ikke fremgå af tilsynsrapporten.

Oplysningspligt efter godkendelsen som plejefamilie

Ifølge § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn har godkendte plejefamilier pligt til løbende at egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold, der lå til grund for godkendelsen. Godkendte plejefamilier har altså en løbende oplysningsforpligtigelse over for socialtilsynet.

Væsentlige ændringer kan fx omfatte:   

  • Ind- og udskrivning af plejebørn,
  • Ind- og udflytning af øvrige beboere i husstanden,
  • Helbredsændringer i nærmeste familie (forældre, børn og plejebørn) i form af alvorlig langvarig eller kronisk sygdom,
  • Ændringer i strafferetslige forhold, fx sigtelse for overtrædelse af love,
  • Ændringer i ansættelsesforhold, der medfører ændret tidsforbrug uden for hjemmet
  • Økonomiske ændringer, fx ændringer i indtægter eller faste udgifter
  • Flytning eller ombygning af bolig

Hvert år beder vi alle plejefamilier om at udfylde et oplysningsskema i forbindelse med det driftsorienterede tilsynsbesøg. Oplysningerne i skemaet udgør sammen med tilsynsbesøget grundlagt for at vurdere, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet til at være plejefamilie. Oplysningsskemaet skal udfyldes hvert år for at sikre, at plejefamilien skriver under på tro og love, at der er ikke er sket væsentlige ændringer i forholdene i plejefamilien. 

I forbindelse med tilsynsbesøget kan socialtilsynet indhente oplysninger om dig/jer, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet, fra den kommune/de kommuner, hvorfra I har fået anbragt et barn, eller fra andre relevante personer, fx fra jeres egne børn eller plejebarnets biologiske forældre. De oplysninger vi indhenter fra kommunen eller fra andre relevante personer vil typisk angå den generelle trivsel i familien. Retten til at indsamle oplysninger om dig/jer fra kommunen eller andre relevante personer følger af § 7, stk. 2, nr. 3 og 5 i lov om socialtilsyn.

Videreformidling og sletning af oplysninger

Hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende forhold i plejefamilien, har socialtilsynet pligt til at underrette de kommuner, som har anbragt plejebarnet.

De oplysninger, vi indsamler om dig, slettes i overensstemmelse med de anbefalede slettefrister i kommunernes emnesystematik, KLE.

Retten til indsigt

Når Socialtilsyn Hovedstaden indsamler oplysninger om dig, har du ret til:
• at bede Socialtilsyn Hovedstaden om at få indsigt i de personfølsomme oplysninger, vi har registreret om dig
• at få udleveret en liste over kategorierne af de personfølsomme oplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Hovedstaden

Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden har registreret om dig, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne på denne side.