Tilsyn med tilbud oprettet som fonde

Tilsyn med tilbud oprettet som fonde

Socialtilsynet er fondsmyndighed, når et tilbud oprettet som fond er godkendt efter socialtilsynslovens § 5, stk. 1 som værende lovligt etableret som fond. I så fald vil fonden være undtaget fra fondsloven og erhvervslovsfonden og i stedet omfattet af socialtilsynslovens § 15. Dette er for at sikre, at der kun er én myndighed, som fører tilsyn med fonden.

Godkendelse og driftstilsyn med fonde

Socialtilsynets fondstilsyn omfatter, om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med fondsvedtægterne og med grundlaget for godkendelsen, og om fonden efterlever lovgivningens krav og regnskabserlæggelse og revision.

Socialtilsynet fører tilsyn og økonomisk kontrol med fonden for at sikre, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægt, som er udtryk for stifters vilje. Dette angår bl.a.:

  • at fondens bestyrelse bevarer sin uafhængighed i forhold til fondens leder og stifter
  • at fondens aktiviteter er inden for fondens formål
  • at eventuel samhandel med stifter sker på markedsvilkår
  • at fondens midler i tilfælde af ophør uddeles inden for fondens formål

Tilbud, der er oprettet som fonde, er forpligtet til af egen drift eller efter anmodning fra socialtilsynet at give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet kan varetage sit særlige fondstilsyn.

Tilbud skal altid søge socialtilsynet om at godkende fondsvedtægter, ændringer af vedtægtsbestemmelser og ekstraordinære dispositioner samt sammenlægning eller ophør af fonde.

Civilstyrelsen er permutationsmyndighed og skal godkende væsentlige vedtægtsændringer efter socialtilsynets forudgående godkendelse. Vedtægtsændringer om formål og uddeling vil altid anses som væsentlige. Civilstyrelsen skal endvidere godkende sammenlægning og ophør af fonde.

Socialtilsyn Hovedstaden har i samarbejde med Lundgrens udarbejdet en pjece om socialtilsynets fondstilsyn. Her kan du læse mere uddybende om socialtilsynets særlige fondstilsyn. Pjecen kan downloades i boksen til højre.

Du kan læse mere om socialtilsynets fondstilsyn under § 15 i lov om socialtilsyn