TilbudØkonomisk tilsyn

Tilsyn med tilbuddenes økonomi

Tilsynet med tilbuddets økonomi foretages som led i tilbuddets godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Det økonomiske tilsyn har til hensigt at sikre, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at der er den nødvendige sammenhæng mellem tilbuddets afsatte økonomiske ressourcer og prisen i tilbuddets ydelser og den faglige indsats i tilbuddet.

Det er en betingelser for tilbuddets godkendelse samt opretholdelse af godkendelsen, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne økonomiske kvalitet. Det økonomiske tilsyn har til hensigt at sikre:

  • at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  • at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Tilbuddene er forpligtet til af egen drift at indberette et minimum af økonomiske oplysninger til brug for socialtilsynets økonomiske tilsyn.  Dette omhandler tilbuddets årsbudget (inklusiv koncernnote for koncerner), årsrapport med nøgletal, revisionspåtegninger og årsregnskaber (for private tilbud), den kommunale eller regionale revisionsberetning (for offentlige tilbud). Hvis socialtilsynet vurderer, at de økonomiske oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan socialtilsynet efter en konkret vurdering anmode om supplerende oplysninger. Tilbuddenes oplysningspligt omfatter også eventuelle væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, der lå til grund for godkendelsen.

Socialtilsynet fører desuden et særligt tilsyn med tilbud, der er en fond omfattet af lov om socialtilsyn. Er et tilbud oprettet som fond, der er godkendt af socialtilsynet, vil socialtilsynet være fondens tilsynsmyndighed. Tilbud oprettet som fonde skal af egen drift og efter anmodning fra socialtilsynet give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet kan føre tilsyn med fondens midler.

Den enkelte borgers behov for ydelser efter serviceloven aftales mellem tilbuddet og borgerens handlekommune, som udfører det personrettede tilsyn, og er således ikke et anliggende for socialtilsynet. Det samme gælder borgerens egenbetaling, som ikke skal fremgå af tilbuddets budgetter.

På siderne i boksen med links til højre kan du læse mere om det økonomiske tilsyn.

For relevant lovgivning i forhold til det økonomiske tilsyn henviser vi til vores generelle side om lovgivning på området for socialtilsyn.