TilbudVæsentlig ændring i eksisterende godkendelse

Væsentlig ændring

Skal du søge om væsentlig ændring af jeres eksisterende godkendelse, kan du her læse om hvordan og hvad en væsentlig ændring indebærer.

Hvad er en væsentlig ændring?

Et tilbud kan ikke foretage væsentlige ændringer i tilbuddet uden forudgående at få disse ændringer godkendt af socialtilsynet. Et tilbud eller en driftsherre skal eksempelvis søge om godkendelse hvis det påtænkes:

  • At flytte tilbuddet eller dele af tilbuddet
  • At ændre eller udvide tilbuddets målgruppe
  • At udvide antallet af pladser
  • At ændre tilbuddets juridiske grundlag eller ejerform

Hvornår anvendes bestemmelsen om ”væsentlig ændring”

I Socialtilsyn Hovedstaden anvendes bestemmelsen om væsentlig ændring med tilhørende takst for dette, når en ændring i et tilbud medfører, at socialtilsynet skal ud at besigtige nye fysiske rammer,  hvor der er afgørende ændringer i tilbuddets organisering, eller hvor ændringen betyder, at socialtilsynet skal re-vurdere tilbuddets medarbejderkompetencer, pædagogiske profil eller lignende.

Der er ikke tale en væsentlig ændring med tilhørende takst for væsentlig ændring, hvis der sker ændringer på tilbuddet, som Socialtilsyn Hovedstaden kan godkende med ”skrivebordsarbejde” af mindre omfang. Det vil gælde ændringer, der kan rummes inden for tilbuddets eksisterende fysiske rammer, eksisterende personalegruppe og medarbejderkompetencer, pædagogiske profil mv.

I de tilfælde, hvor afdelinger i et eksisterende tilbud udskilles til et nyt tilbud, skal det nye tilbud nygodkendes af Socialtilsyn Hovedstaden.

Hvordan søger et tilbud om godkendelse af en væsentlig ændring

Tilbud eller driftsherrer, der søger socialtilsynet om godkendelse af en ændring i tilbuddet, skal udfylde oplysningsskema og sende til tilbuddets primære tilsynskonsulent i Socialtilsynet. Hvis ikke tilbuddet er bekendt med hvilken tilsynskonsulent det er, kan skemaet sendes til socialtilsyn@frederiksberg.dk. Skemaet kan du finde på siden her.

  • Socialtilsyn Hovedstaden vil på baggrund af skemaet først og fremmest vurdere, om den påtænkte ændring af tilbuddet er en væsentlig ændring af det eksisterende godkendelsesgrundlag.
  • I givet fald vil tilbuddet blive opkrævet en takst for væsentlig ændring.
  • Efter taksten er blevet betalt, går Socialtilsyn Hovedstaden i gang med sagsbehandlingen, dvs. vurderer, om ændringen i tilbuddet kan godkendes.

Hvis Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at den påtænkte ændring ikke er en væsentlig ændring, vil ændringen blot blive godkendt via de ajourførte indberetninger fra tilbuddet på Tilbudsportalen.

Nye regler angående dispensationer 

Børne- og Socialministeriet har i et svar den 6. september 2017 præciseret brugen af socialtilsynslovens § 5, stk. 6, der giver socialtilsynet mulighed for at give tilbud og plejefamilier dispensation i forhold til den eksisterede godkendelse, hvis der forelægger et konkret og berettiget behov for at fravige herfra. En forudsætning for at der kan træffes afgørelse om en dispensation er, at socialtilsynet forinden har taget stilling til, om tilbuddet eller plejefamilien kan godkendes generelt til den ønskede udvidelse og dermed få ændret sit eksisterende godkendelsesgrundlag. Ankestyrelsen har på denne baggrund ændret sin praksis, hvilket betyder, at socialtilsynet først skal vurdere muligheden for en væsentlig ændring af tilbuddet eller plejefamiliens eksisterende godkendelse, førend der kan træffes en afgørelse om dispensation. Socialtilsyn Hovedstaden vil dermed ikke længere behandle dispensationsansøgninger, før vi har truffet afgørelse om, hvorvidt tilbuddet eller plejefamilien generelt kan godkendes til den ønskede udvidelse som en væsentlig ændring.

Socialtilsyn Hovedstadens takster for væsentlig ændring

Opkrævning for væsentlige ændringer er fastlagt i bekendtgørelse om socialtilsyn. Socialtilsyn Hovedstadens takster for væsentlig ændring fremgår af Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside under overskriften ”takster”.