Magtanvendelse på plejefamilieområdet

På denne side kan du læse mere om lov on voksenansvar over for anbragte børn og unge på plejefamilieområdet.

Indhold

  Lovens formål er bl.a. at tydeliggøre anbragte børn og unges grundlæggende menneskerettigheder, men fastsætter også hvilke muligheder plejeforældre og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder har for at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret og for at udføre egentlige fysiske magtanvendelser.

  Når loven hedder ”lov om voksenansvar” og ikke f.eks. ”lov om magtanvendelse” skyldes det lovgivers intention om at præcisere, at plejeforældre på visse områder træder i barnets forældres sted i forhold til at sikre barnet dets grundlæggende rettigheder og sikre, at barnet får fornøden omsorg og hjælp til at udvikle sig til et selvstændigt voksent individ. Voksensvaret indebærer, at plejefamilier forventes at møde barnet eller den unge respektfuldt og sikre at det ikke udsættes for legemlig skade eller anden krænkende og nedværdigende behandling.

  Dele af loven gælder for alle plejeforældre – nemlig pligten til at give barnet omsorg og opdragelse på en respektfuld og anerkendende måde. De specialiserede plejefamilier får en vis adgang til på mere fysisk vis undtagelsesvist at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret. Det gælder i forhold til fysisk guidning og afværgehjælp.

  Indgreb i barnets selvbestemmelsesret

  Indgreb overfor barnets selvbestemmelsesret må kun ske undtagelsesvist, og så vidt muligt forventes plejefamilier at kunne løse situationer igennem omsorg og med socialpædagogisk bistand. Fortager den specialiserede plejefamilie rent undtagelsesvist et indgreb i barnets selvbestemmelsesret skal indgrebet være rimeligt i forhold til det der ønskes opnået. Derudover skal indgrebet udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets personlige integritet. Endelig skal den specialiserede plejefamilie tage hensyn til andre tilstedeværende f.eks. andre plejebørn.

  Når der opstår en situation, hvor plejefamilier handler med indgriben i barnets selvbestemmelsesret, forventes det, at plejefamilien f.eks. igennem supervision undersøger, hvordan de fremadrettet vil kunne tackle en lignende situation på en måde, hvor barnets selvbestemmelsesret respekteres.

  Fysisk guidning

  Fysisk guidning betyder, at man gennem fysisk kontakt med barnet eller den unge angiver, hvad man ønsker barnet eller den unge skal gøre. Man kan kortvarigt fastholde barnet eller den unge eller denne kan vises bort fra en konkret situation. Fysisk guidning stopper, når barnet yder modstand. Fysisk guidning er en omsorgshandling ikke en magtanvendelse.

  Indgrebet kan anvendes når:

  • Det er nødvendigt af hensyn til at varetage den daglige omsorg for barnet eller den unge. 
  • Det er nødvendigt af hensyn til tryghed og trivsel i plejefamilien fordi barnet eller den unge generer eller udøver chikane overfor andre, der opholder sig i plejefamilien.

  Afværgehjælp

  Afværgehjælp kan anvendes når der opstår en akut konkret situation, hvor der er reel risiko for at barnet eller den unge vil forvolde ødelæggelse eller skade på ting af høj økonomisk værdi, affektionsværdi eller gentagen ødelæggelse af ting af mindre værdi.
  Indgriben kan ske når der er en reel risiko for, at der vil ske skade.

  Nødværge

  Under visse omstændigheder vil plejefamilier kunne afværge et uretmæssigt påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv eller andres liv, legeme eller i helt særlige tilfælde ejendom, såfremt handlingen er nødvendig og forsvarlig Jf. straffelovens § 13.
  Det er en forudsætning, at nødværgehandlingen er nødvendig og forsvarlig.
  Nødvendig forstås som, at handlingen er det, der skal til for at afværge det uretmæssige angreb. Hvis det uretmæssige angreb kunne være afværget på en mindre indgribende måde, har nødværgehandlingen ikke været nødvendig.
  Forsvarlig forstås som, at der skal være et rimeligt forhold mellem nødværgehandlingen, og det eller den, der er udsat for et uretmæssigt angreb, og som nødværgehandlingen skal beskytte.

  Registrering og indberetningspligt

  Når specialiserede plejefamilier anvender afværgehjælp eller andre former for magt, skal man indberette hændelsen til behandling:

  • hos anbringende kommune
  • og i socialtilsynet. Jf. lov om voksenansvar § 21.

  Den konkrete hændelse skal registreres inden 24 timer på et særligt skema, som I finder på Social- og boligstyrelsens hjemmeside under Links.
  I den forbindelse skal barnet- den unge gøres bekendt med indberetningen og skal have tilbud om, at lave sin egen redegørelse som et tillæg til indberetningen.

  Skemaet fremsendes med det samme til anbringende kommune (den myndighedsudøvende sagsbehandler) og senest inden månedens udgang til socialtilsynet.

  I skal ligeledes altid være velkommen til at søge råd og vejledning hos jeres konsulent i Socialtilsynet.

  Særligt om ikke-hjemlede magtanvendelser

  Hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan det medføre påtale eller strafansvar. En sådan magtanvendelse kan fx være, at et mindsteindgreb ikke er anvendt, eller at magtanvendelsen er udført uden, at lovens betingelser for indgreb er opfyldt. I disse tilfælde skal I som plejefamilie straks sikre, at magtanvendelsen registreres, og at der sker indberetning til os. Vi vurderer herefter, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser og konstaterer, om der er rettet henvendelse til politiet i de sager, hvor dette vurderes påkrævet. Vi kan også vælge af egen drift at rette henvendelse til politiet, hvis det ikke allerede er sket.

  Er der sket en magtanvendelse uden hjemmel i gældende ret i en plejefamilie, anbefaler Socialtilsyn Hovedstaden, at vi orienteres øjeblikkeligt, f.eks. ved at I udfylder et indberetningsskema, som I sender til os via sikker post. Læs mere om hvordan du sender sikker post til Socialtilsyn Hovedstaden.

  Indberetningsskemaet finder I på denne side i boksen links.