Gå til hovedindhold

Ændringer i tilbuddet og dispensation

På denne side kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du står over for en ændring i dit tilbud eller ønsker at søge om en dispensation fra tilbuddets godkendelsesramme.

Indhold

  Typer af ændringer i tilbuddet

  Et tilbud eller en driftsherre skal altid søge om socialtilsynets godkendelse, hvis de påtænker at foretage ændringer i tilbuddet, som har en væsentlig karakter.

  Der findes overordnet set tre typer af ændringer, som skal godkendes af socialtilsynet. De tre typer er henholdsvis:

  • Væsentlig ændring af godkendelsesrammen
  • Større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af ejendom (gælder kun private tilbud)
  • Køb eller salg af ejendom eller anden ekstraordinær økonomisk disposition (gælder kun fonde)

  På fold-ud-siderne herunder kan du læse mere om de tre typer.

  Ansøg om ændringer i tilbuddet

  En ansøgning om ændring i tilbuddet skal sendes til Socialtilsyn Hovedstaden via en digital selvbetjeningsløsning. Nederst på siden kan du finde links til de digitale skemaer.

  Du kan ansøge om væsentlig ændring under fanen Links nederst på denne side. Du skal bruge virksomhedens MitID for at ansøge.

  Vi anbefaler, at du orienterer dig på nedenstående fold-ud-sider, inden du sender ansøgningen. Her kan du også se, hvad du skal have klar, når du starter med at udfylde skemaet.

  Vi anbefaler også, at du orienterer dig i dokumentet "Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til at søge om ændringer i tilbuddet" under fanen Dokumenter nederst på siden. Her har vi samlet en række tekniske opmærksomhedspunkter vedr. udfyldelsen af skemaet. 

  Et tilbud eller en driftsherre skal altid søge om socialtilsynets godkendelse, hvis de påtænker at foretage ændringer i tilbuddets godkendelsesgrundlag.

  Når Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget ansøgningen, skal vi først vurdere, om den påtænkte ændring af tilbuddet er væsentlig. Hvis det er tilfældet, vil tilbuddet blive opkrævet en takst for behandlingen af ændringen. Socialtilsynet påbegynder først sagsbehandlingen af ændringsønsket, når fakturaen for ændringen er betalt.

  Taksten for væsentlige ændringer kan findes på denne side.

  Som hovedregel er der tale om en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget, hvis tilbuddet påtænker:

  • At flytte tilbuddet eller dele af tilbuddet (ændring af adresse)
  • At udvide eller indskrænke tilbuddets fysiske rammer
  • At åbne eller lukke en afdeling
  • At indskrænke eller udvide antallet af pladser
  • At ændre tilbuddets målgruppe
  • At ændre tilbuddets ydelser/indsatser
  • At ændre tilbuddets juridiske konstruktion (herunder skift af cvr)

  Bemærk: Hvis et tilbud ønsker at skifte Cvr-nummer, skal der sendes en ansøgning om væsentlig ændring til socialtilsynet, jf. det sidste punkt over for. Ud fra en konkret vurdering af konsekvenserne af ændringen vil vi i visse tilfælde vurdere, at skift af Cvr-nummer skal behandles som en nygodendelse. Derfor kan tilbuddet blive bedt om at sende en ansøgning om godkendelse via Tilbudsportalen.

  Hvis du ønsker at ansøge om en væsentlig ændring af godkendelsesrammen, skal du anvende linket i bunden af siden, som hedder ”Ansøg om væsentlig ændring”.

  Inden du søger, kan du med fordel have følgende oplysninger og dokumenter klar:

  • Tilbuddets id-nummer på Tilbudsportalen
  • Overvejelser om, hvorvidt og om ændringen har betydning for temaerne i kvalitetsmodellen
  • Dokumentation vedrørende ændringen (f.eks. nyt budget, lejekontrakt, bestyrelsesreferat, o.l.)

  Du kan se, hvordan skemaet ser ud inde i den digitale løsning i eksemplet under Dokumenter nederst på siden (skema til ansøgning om væsentlig ændring (eksempel))

  Under Dokumenter kan du også finde en illustration af et typisk forløb for sagsbehandling af væsentlige ændringer.

  Hvis et privat tilbud ønsker at foretage større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af ejendom, skal det, jf. § 16 a i lov om socialtilsyn, godkendes af socialtilsynet. Bemærk, at omkostninger til almindelig vedligehold (slid) ikke kræver forudgående ansøgning, men blot skal indgå i tilbuddets årsbudget. 

  For at sikre en væsentlighedskarakter af de vedligeholdelsesarbejder, socialtilsynet skal godkende, har Socialtilsyn Hovedstaden defineret en bagatelgrænse for omkostningerne til større vedligehold og forbedringer af ejendom. 

  Socialtilsynet skal ikke godkende større vedligeholdelsesarbejder, hvis disse betingelser gælder:

  • de samlede omkostninger til større indvendig vedligeholdelsesarbejde overstiger ikke 1 % af tilbuddets forventede omsætning eller maks. 100.000 kr. i budgetåret 
  • de samlede omkostninger til større udvendig vedligeholdelsesarbejde overstiger ikke 2,5 % af tilbuddets forventede omsætning eller maks. 250.000 kr. i budgetåret.

  Bemærk, at der refereres til samlede omkostninger. Hvis der udføres vedligeholdelsesarbejde flere gange i samme budgetår, og omkostningerne samlet set overstiger 1 % eller maks. 100.000 kr. for indvendig vedligeholdelse eller 2,5 % eller maks.  250.000 kr. for udvendig vedligeholdelse, skal socialtilsynet godkende det.

  Hvis der udføres flere vedligeholdelsesarbejder i løbet af budgetåret, og omkostningerne samlet set overstiger 100.000 kr. for indvendig vedligeholdelse eller 250.000,- kr. for udvendig vedligeholdelse, skal socialtilsynet forhåndsgodkende forbedringerne, før de påbegyndes. Det samme gælder, hvis ét samlet projekt strækker sig over et årsskifte. 

  Bemærk også, at begrebet ”Større vedligehold og forbedringer af ejendom”, drejer sig om omkostninger til ekstra vedligehold og forbedringer af ejendom. 

  Eventuelt allerede godkendte omkostninger til almindelig fortløbende vedligeholdelse i budgetskemaets linje 71 og 72 under EJENDOMSOMKOSTNINGER, skal ikke medregnes i de henholdsvis 1 % af omsætning eller maks. 100.000 kr. til større indvendige vedligeholdelser eller 2,5 % af omsætning eller maks. 250.000,- kr. til større udvendige vedligeholdelsesarbejder.

  Der foreligger endnu ikke en vejledning fra Social- og Boligministeriet til forståelse af lovbestemmelsen i § 16 a, og vi tager derfor i ovennævnte bagatelgrænse forbehold for, at vejledningen eller andre fortolkningsbidrag kan ændre på grænsen.

  Til at vurdere om socialtilsynet skal godkende vedligeholdelsesarbejdet, jf. den nævnte bagatelgrænse, har vi udarbejdet et særskilt digitalt skema, der skal anvendes til at vurdere, om omkostningerne til vedligeholdelsesarbejdet har en størrelse, der gør, at socialtilsynet skal godkende dem. Hvis vi vurderer, at vedligeholdelsesarbejdet skal godkendes, dirigeres man til det almindelige skema for væsentlig ændring, hvor man kan udfylde oplysninger vedrørende vedligeholdelsesarbejdet.

  Vi anbefaler, at man går ind og udfylder skemaet digitalt, også selvom man, jf. nedenstående figur, kan konstatere, at socialtilsynet ikke skal godkende vedligeholdelsesarbejdet. Det skyldes, at man får en kvittering i sin virksomhedspostkasse, der dokumenterer, at socialtilsynet vurderer, at vi ikke skal godkende vedligeholdelsesarbejde.

  Hvis du ønsker at ansøge om godkendelse af større vedligehold og forbedringer af ejendom, skal du anvende linket i bunden af siden, som hedder ”Ansøg om større vedligehold og forbedringer af ejendom (private tilbud)”.

  Inden du søger kan du med fordel have følgende oplysninger og dokumenter klar:

  • Tilbuddets id-nummer på Tilbudsportalen
  • Dokumentation vedrørende ændringen (f.eks. nyt budget, lejekontrakt, bestyrelsesreferat, o.l.)
  • Dokumentation for bestyrelsens godkendelse af ændringen (f.eks. bestyrelsesreferat)
  • Eventuelt bbr-attest for ejendommen, der ønskes forbedret
  • Overvejelser om, hvorvidt og om forbedringen har betydning for borgerne i tilbuddet
  • Eventuelt kopi af lånetilbud

  I figuren herunder kan man se, hvornår socialtilsynet skal godkende større vedligeholdelsesarbejder.  

  Hvis en fond ønsker at købe/sælge nye ejendomme eller foretage andre ekstraordinære økonomiske dispositioner, skal socialtilsynet, jf. § 18 f, stk. 5 samtykke hertil. Til dette formål skal tilbud, der er etableret som fonde, anvende skemaet til at søge om væsentlige ændringer. I skal bruge linket i bunden af siden, som hedder ”Ansøg om væsentlig ændring”.

  Inden du søger kan du med fordel have følgende oplysninger og dokumenter klar:

  • Tilbuddets id-nummer på Tilbudsportalen
  • Dokumentation for bestyrelsens godkendelse af ændringen (f.eks. bestyrelsesreferat)
  • Eventuelt kopi af lånetilbud
  • Eventuelt salgsopstilling eller udkast til købskontrakt
  • Eventuelt revideret budget

  Sagsbehandlingstiden kommer helt an på de konkrete forhold i ansøgningen. Afhængig af kompleksiteten i de ønskede ændringer skal tilbud dog være opmærksomme på, at der må beregnes op til tre måneders behandlingstid på en væsentlig ændring.

  Socialtilsynet kan efter anmodning fra tilbuddet eller plejefamilien træffe afgørelse om, at tilbuddets godkendelsesgrundlag kan fraviges på bestemte betingelser eller inden for en bestemt periode.

  Vi gør opmærksom på, at en ansøgning om dispensation skal være behandlet, inden barnet/den unge/borgeren kan anbringes, hvis det drejer sig om indskrivning.

  Hvis I ønsker at ansøge om en dispensation, skal I benytte ansøgningsskemaet under dokumenter nederst på siden. 

  Akutbestemmelsen i § 4, stk. 4, i lov om social service, kan kun anvendes til at anbringe borgere i et tilbud eller en plejefamilie, som ikke allerede er godkendt af socialtilsynet. Socialtilsynet skal orienteres straks, hvis en kommune anvender et tilbud eller en plejefamilie, der ikke er godkendt af socialtilsynet. Hvis kommunen ønsker at anvende stedet i yderligere tre uger – dvs. ud over de tre uger, det er muligt ifølge akutbestemmelsen – skal dette godkendes af socialtilsynet. I det tilfælde skal du sende en mail til Socialtilsyn Hovedstadens hovedpostkasse.