Gå til hovedindhold

Tilsyn med godkendte tilbud

Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører tilsyn med tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde. Socialtilsynet aflægger besøg mindst én gang om året.

Indhold

  Socialtilsynet skal føre et systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent tilsyn. Vi skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene bl.a. gennem dialog med tilbuddene om deres pædagogiske tilgang, behandling af borgerne og deres styringsmæssige forhold som f.eks. økonomien.

  Socialtilsynet kommer på besøg

  Et driftsorienterede tilsyn kan ske både ved brug af anmeldte tilsyn og uanmeldte tilsyn. I de anmeldte tilsyn har vi forinden kontaktet jer og givet besked om tid, sted og program. Socialtilsynet fører tilsyn ud fra syv temaer i en kvalitetsmodel, det er den samme kvalitetsmodel som alle tilbud i landet bliver vurderet ud fra. I tilsynet vil der som regel være særlig fokus på 2-3 af temaerne.

  I forbindelse med vores tilsyn kan vi bede om oplysninger, vi mener er relevante, for at vi kan vurdere om I fortsat opfylder betingelserne for drive tilbud og leverer den fornødne kvalitet. Som tilbud er I ligeledes forpligtet til løbende at orientere os og søge om godkendelse af væsentlige ændringer af jeres tilbud.

  I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn, beder vi jer udfylde et oplysningsskema, som vi sender forud for tilsynet.

  Tilsynsrapporten

  Efter besøget modtager I en rapport med Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i jeres tilbud. I tilsynsrapporten vurderer vi, om I opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og I dermed er generelt egnede til at modtage den målgruppe, I har beskrevet. Når tilsynsrapporten er færdigskrevet, sender vi den til jer til faktuel høring. Efter høringsperioden uploader vi den samlede vurdering samt temavurderingerne til Tilbudsportalen, hvor det nu fremgår, at I har modtaget tilsyn fra Socialtilsynet. 

  Påbud og skærpet tilsyn

  Hvis vi mener der er forhold, som ikke er i orden, kan vi give jer et påbud. Overholdelse af påbuddet kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Hvis vi mener der er forhold, som skaber bekymring for driften, borgernes sikkerhed og sundhed, eller hvis vi ud fra en samlet vurdering mener, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet, kan vi sætte jer under skærpet tilsyn.

  Forinden en sådan afgørelse - værende det påbud eller skærpet tilsyn - vil vi som socialtilsyn indgå i en dialog med jer om de forhold, vi finder bekymrende. 

  Tilsyn med fonde

  Socialtilsynet fører også fondstilsyn med visse tilbud oprettet som fonde. I boksen Downloads findes en guide, hvor du kan læse mere om Socialtilsynets fondstilsyn.