Tilsyn med tilbuddenes økonomi

På fold-ud-siderne neden for kan du læse mere om indberetning af budget og årsrapport.

Indhold

  Tilsynet med tilbuddets økonomi foretages som led i tilbuddets godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Det økonomiske tilsyn har til hensigt at sikre, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at der er den nødvendige sammenhæng mellem tilbuddets afsatte økonomiske ressourcer og prisen i tilbuddets ydelser og den faglige indsats i tilbuddet.

  Det er en betingelse for tilbuddets godkendelse samt opretholdelse af godkendelsen, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne økonomiske kvalitet. Det økonomiske tilsyn har til hensigt at sikre:

  • at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  • at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

  Tilbuddene er forpligtet til af egen drift at indberette et minimum af økonomiske oplysninger til brug for socialtilsynets økonomiske tilsyn.  Dette omhandler tilbuddets årsbudget (inklusiv koncernnote for koncerner), årsrapport med nøgletal, revisionspåtegninger og årsregnskaber (for private tilbud), den kommunale eller regionale revisionsberetning (for offentlige tilbud). Hvis socialtilsynet vurderer, at de økonomiske oplysninger ikke er tilstrækkelige, kan socialtilsynet efter en konkret vurdering anmode om supplerende oplysninger. Tilbuddenes oplysningspligt omfatter også eventuelle væsentlige ændringer i forhold til de oplysninger, der lå til grund for godkendelsen.

  Socialtilsynet fører desuden et særligt tilsyn med tilbud, der er en fond omfattet af lov om socialtilsyn. Er et tilbud oprettet som fond, der er godkendt af socialtilsynet, vil socialtilsynet være fondens tilsynsmyndighed. Tilbud oprettet som fonde skal af egen drift og efter anmodning fra socialtilsynet give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet kan føre tilsyn med fondens midler.

  Den enkelte borgers behov for ydelser efter serviceloven aftales mellem tilbuddet og borgerens handlekommune, som udfører det personrettede tilsyn, og er således ikke et anliggende for socialtilsynet. Det samme gælder borgerens egenbetaling, som ikke skal fremgå af tilbuddets budgetter.

  For relevant lovgivning i forhold til det økonomiske tilsyn henviser vi til vores generelle side om lovgivning på området for socialtilsyn.

  Tilbud skal årligt indberette et budget til socialtilsynet via Tilbudsportalen. Budgettet skal afspejle de samlede omkostninger i tilbuddet og udarbejdes med udgangspunkt i grundlaget for tilbuddets beregning af takster, jf. § 2 i bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

  Socialtilsynet skal i sin vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet bl.a. tage udgangspunkt i de oplysninger, der fremgår af årsbudgettet.

  I forbindelse med udarbejdelse af budgettet kan private tilbud med fordel orientere sig i vores FAQ under dokumenter. 

  Indberetning af årsbudget – frister og vejledning  

  Fristen for indsendelse af budgetskemaet forud for det kommende regnskabsår er:  

  • 1. oktober for private tilbud
  • 15. november for offentlige tilbud

  Hvis tilbuddet består af flere afdelinger, skal der udarbejdes et samlet budget for tilbuddet. Derudover kan der udarbejdes delbudgetter for de enkelte afdelinger, hvis tilbuddet finder det nødvendigt af hensyn til takstberegningen eller den økonomiske styring. Socialtilsynet kan også anmode om delbudgetter, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. 

  Koncerner og koncernlignende konstruktioner skal ud over årsbudgettet for de enkelte tilbud under koncernen udarbejde en koncernnote, hvoraf koncernens pengestrømme skal fremgå. Koncernnoten skal indberettes i budgetskemaet i den særskilte fane ”koncernnote”.

  Tilbuddets budget inkl. eventuelle delbudgetter og koncernnote for koncerner/koncernlignende konstruktioner skal indberettes til socialtilsynet via Tilbudsportalen.

  Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et nyt budgetskema, som alle tilbud skal anvende til indberetning af det kommende budget for 2024. Under Dokumenter nedenfor kan du finde en skrivelse fra Social- og Boligstyrelsen, som beskriver formålet med det nye budgetskema, samt hvilke ændringer der er tale om.

  Budgetskemaet kan hentes på Tilbudsportalen under fanen "Budget". Du kan også hente budgetskemaet under Dokumenter nedenfor. I budgetskemaet er der, i lighed med tidligere versioner af budgetskemaet, faner med henholdsvis budget til offentlige og private tilbud, ejendomsnote, koncernnote og guide til budgetskemaet. Som noget nyt er der også et særskilt skema til specificering af differentierede takster, når der er over fem takster. Vi anbefaler, at du læser skrivelsen fra Social- og Boligstyrelsen, samt at du gennemgår guiden i budgetskemaet grundigt før udfyldelse af budgetskemaet.

  Her kan du finde en generel vejledning til at indberette oplysninger på Tilbudsportalen

  Det er Erhvervsstyrelsen, der drifter Tilbudsportalen. Spørgsmål af teknisk og faglig karakter, fx vedrørende upload af budgetskemaet eller de enkelte poster i budgetskemaet, skal derfor rettes til Erhvervsstyrelsens supportlinje.

  Socialtilsynets behandling af budgettet

  Budgetter, der er indberettet inden den 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest den 1. januar med mindre konkrete forhold gør, at det er ikke er muligt. Budgetter, der er indberettet mellem den 1. oktober og den 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april med mindre konkrete forhold gør, at det er ikke er muligt.

  Socialtilsynet godkender tilbuddets budget, hvis det opfylder kravene til godkendelse, jf. § 11 b, stk. 1, nr. 1-3 i bekendtgørelse af lov om socialtilsyn. Når budgettet er godkendt, vil tilbuddet modtage en automatisk kvitteringsmail fra Tilbudsportalen, der angiver, at budgettet er godkendt. Budgettet indgår i socialtilsynets samlede vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet, som vil fremgå af den efterfølgende tilsynsrapport.

  Socialtilsynet vil afvise tilbuddets budget på Tilbudsportalen, hvis det ikke opfylder kravene til godkendelse. Socialtilsynet sender en mail til tilbuddet med en beskrivelse af årsagerne til afvisningen, og hvad der skal til for at budgettet kan blive godkendt.

  Du kan læse mere om socialtilsynets godkendelse af tilbuddets budget under § 11a og 11b i bekendtgørelse af lov om socialtilsyn.

  Alle godkendte tilbud skal hvert år indberette en årsrapport til socialtilsynet via Tilbudsportalen, jf. § 14 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

  Private tilbud skal derudover hvert år indsende et revideret årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokol efter revisionens afslutning, jf. § 10 i bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn.

  Kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisionsberetning om revisionen af deres regnskab.

  Materialet skal sendes til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk).

  Indberetning af årsregnskab, revisionsprotokollat og nøgletal – frister og vejledning

  Alle tilbud skal udarbejde årsrapport 2022 (nøgletal), som skal indberettes på Tilbudsportalen under fanen ”Årsrapporter” senest den 1. maj 2023 for offentlige tilbud og senest 1. juli for private tilbud.

  Årsrapporten består af en række økonomiske nøgletal, som beregnes på baggrund af det seneste revisorgodkendte årsregnskab. På tilbudsportalens indberetningsside fremgår en mere konkret beskrivelse af de enkelte nøgletal. Her kan man også finde et hjælpeværktøj til at beregne nøgletallene.

  Du kan finde en guide til beregning af årsrapportnøgletal til Tilbudsportalen for tilbud på denne side.

  Private tilbud skal desuden indsende et revideret årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokol umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen. Årsregnskabet skal sendes til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk). Når årsregnskabet er indsendt, modtager tilbuddet en kvittering for modtagelsen.

  Årsregnskabet skal være revideret af en godkendt revisor, som også skal sikre, at nøgletallene i årsrapporten er i overensstemmelse med regnskabet. Revisionen skal udarbejdes med udgangspunkt i bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn. Heraf fremgår det blandt andet, at revisionen skal forholde sig til: 

  • Om udgifter til husleje er på markedsniveau
  • Størrelsen på bestyrelseshonorarer
  • Prisen / priserne på samhandel mellem koncernforbundne virksomheder

  Revisor skal løbende orientere socialtilsynet, hvis revisor konstaterer forhold, som giver anledning til usikkerhed om tilbuddets fortsatte drift.

  Socialtilsynet har udarbejdet to tjeklister til henholdsvis de private og de kommunale/regionale botilbud, som tilbuddene bedes videreformidle til jeres revisorer. Tjeklisterne fremgår under Dokumenter.

  Du kan læse mere om kravene til revisionen af tilbuddenes regnskab i bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

  Socialtilsyn Hovedstaden har desuden udarbejdet informationsbrev til private revisorer vedr. indberetning af årsregnskab og protokollat. Læs mere i brevet under dokumenter nederst på siden.

  Socialtilsynets behandling af årsrapport og årsregnskab

  Som udgangspunkt lægger socialtilsynet revisors vurdering til grund for vurderingen af tilbuddets økonomi. Hvis ikke årsregnskabet er tilstrækkeligt i forhold til at belyse, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, kan socialtilsynet indhente supplerende oplysninger hos tilbuddet, driftsherren eller revisor.

  Socialtilsynet er fondsmyndighed, når et tilbud oprettet som fond er godkendt efter socialtilsynslovens § 5, stk. 1 som værende lovligt etableret som fond. I så fald vil fonden være undtaget fra fondsloven og erhvervslovsfonden og i stedet omfattet af socialtilsynslovens § 15. Dette er for at sikre, at der kun er én myndighed, som fører tilsyn med fonden.

  Godkendelse og driftstilsyn med fonde

  Socialtilsynets fondstilsyn omfatter, om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med fondsvedtægterne og med grundlaget for godkendelsen, og om fonden efterlever lovgivningens krav og regnskabserlæggelse og revision.

  Socialtilsynet fører tilsyn og økonomisk kontrol med fonden for at sikre, at fondens midler anvendes i overensstemmelse med fondens vedtægt, som er udtryk for stifters vilje. Dette angår bl.a.:

  • at fondens bestyrelse bevarer sin uafhængighed i forhold til fondens leder og stifter
  • at fondens aktiviteter er inden for fondens formål
  • at eventuel samhandel med stifter sker på markedsvilkår
  • at fondens midler i tilfælde af ophør uddeles inden for fondens formål

  Tilbud, der er oprettet som fonde, er forpligtet til af egen drift eller efter anmodning fra socialtilsynet at give socialtilsynet de oplysninger, der er nødvendige for, at socialtilsynet kan varetage sit særlige fondstilsyn.

  Tilbud skal altid søge socialtilsynet om at godkende fondsvedtægter, ændringer af vedtægtsbestemmelser og ekstraordinære dispositioner samt sammenlægning eller ophør af fonde.

  Civilstyrelsen er permutationsmyndighed og skal godkende væsentlige vedtægtsændringer efter socialtilsynets forudgående godkendelse. Vedtægtsændringer om formål og uddeling vil altid anses som væsentlige. Civilstyrelsen skal endvidere godkende sammenlægning og ophør af fonde.

  Socialtilsyn Hovedstaden har i samarbejde med Lundgrens udarbejdet en pjece om socialtilsynets fondstilsyn. Her kan du læse mere uddybende om socialtilsynets særlige fondstilsyn. Pjecen kan downloades under Dokumenter.

  Du kan læse mere om socialtilsynets fondstilsyn under § 15 i lov om socialtilsyn

  Særligt om tilbud efter § 109 og § 110 skal jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om Tilbudsportalen uploade en særskilt revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud inden årets start.