Bliv godkendt som nyt tilbud

Her kan du læse om, hvordan man bliver godkendt som socialt tilbud

Indhold

  Personer eller selskaber, der ønsker at etablere et socialt tilbud, skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, inden tilbuddet kan åbne. På denne side kan I finde information om, hvordan man bliver godkendt som socialt tilbud, og hvordan Socialtilsynet vurderer kvaliteten af tilbuddet i forbindelse med godkendelsesforløbet

  Socialtilsyn Hovedstaden har ansvaret for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud beliggende i kommunerne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune. Det drejer sig om sociale tilbud organiseret efter én eller flere af følgende lovparagraffer:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)
  • Botilbud efter §§ 107 og 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og 101a
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.
  • Alkoholbehandlingstilbud efter Sundhedslovens §§ 141
  • Socialtilsyn Hovedstaden har lavet en pjece, hvor I kan finde information om dét at blive godkendt som nyt social tilbud. Her kan I blandt andet læse mere om:

  • hvad det kræver at blive godkendt som socialt tilbud, og
  • hvilke overvejelser I skal gøre jer, inden I ansøger om at blive godkendt

  Pjecen indeholder desuden en skitse over selve godkendelsesforløbet og en tjekliste, før I ansøger. Socialtilsyn Hovedstaden anbefaler, at I læser pjecen igennem, inden I ansøger. Pjecen kan findes i linket nederst på siden.

  Ønsker I at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I udfylde et digitalt ansøgningsskema via Tilbudsportalen.

  Når I ansøger på tilbudsportalen, indsamler vi oplysninger om jer.

  Læs mere om hvordan vi behandler persondata her

  Ansøgningen via Tilbudsportalen kræver at følgende er afklaret på forhånd, da det skal indberettes i forbindelse med ansøgningen: 

  • Tilbuddet skal have etableret sig med et Cvr-nummer, inden der kan ansøges via Tilbudsportalen
  • Tilbuddet skal have de fysiske rammer på plads, dvs. tilbuddets adresse
  • Tilbuddet skal have afklaret hvilke metoder, målgrupper og faglige tilgange, tilbuddet planlægger at anvende
  • Tilbuddet skal have gjort sig nogle overvejelser om det forventede antal medarbejdere og normeringen.

  Tilbud, der søger om godkendelse, skal desuden som grundlag for godkendelsen udarbejde et budget, som skal uploades i forbindelse med ansøgningen på Tilbudsportalen og godkendes af socialtilsynet forud for godkendelsen som nyt socialt tilbud.

  Det er i sidste ende socialtilsynet, der afgør, hvad tilbuddet eller familien kan godkendes til.

  Det er et krav, at tilbuddet bliver oprettet på Tilbudsportalen, idet kun tilbud, som er registreret på Tilbudsportalen, kan indgå i den kommunale forsyning. Oplysningerne bliver kun synlige på den offentlige indgang til Tilbudsportalen, når socialtilsynet har taget stilling til, om tilbuddet kan godkendes.

  Socialtilsynet kan efter en konkret vurdering bede om yderligere oplysninger, ud over de oplysninger tilbuddet uploader på Tilbudsportalen i forbindelse med ansøgningen.

  Befinder tilbuddet sig i Frederiksberg Kommune, bliver ansøgningen sendt til Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg Kommune, som drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må føre tilsyn med sig selv eller godkende nye tilbud i egen kommune.

  Hvis der er tale om en ansøgning om underafdelinger, nye ydelser eller andre ændringer i eksisterende og allerede godkendte tilbud, skal du kontakte den tilsynskonsulent, der tager sig af det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet. Hvis du ikke ved, hvem den ansvarlige tilsynskonsulent er, kan du kontakte Socialtilsyn Hovedstadens hovednummer.

  Socialtilsyn Hovedstaden tilbyder at afholde et indledende og uforpligtende informationsmøde, før I ansøger via Tilbudsportalen. Her bliver I introduceret til godkendelsesforløbet. Vi vil desuden blandt andet drøfte tilbuddets målgruppe og metoder, de faglige kompetencer i tilbuddet samt tilbuddets ledelse. Hvis I har spørgsmål i øvrigt til ansøgningsprocessen, er I velkommen til at ringe til os. 

  Hvis I har tekniske spørgsmål til ansøgningen på Tilbudsportalen, skal de rettes til Tilbudsportalens support.

  Når I har sendt jeres ansøgning via Tilbudsportalen, vil I blive opkrævet en takst for behandling af jeres ansøgning.

  Socialtilsynet fremsender fakturaen til tilbuddets e-boks. Se taksten for nygodkendelse her.

  Bemærk, at socialtilsynet ikke påbegynder sagsbehandlingen af jeres ansøgning, før taksten er betalt. Det betyder også, at vi afslutter ansøgningsprocessen, hvis I ikke betaler ny-godkendelsestaksten. 
  Hvis tilbuddet opnår godkendelse til at drive socialt tilbud efter lov om socialtilsyn, vil tilbuddet blive opkrævet takst for det driftsorienterede tilsyn fra første måned efter ny-godkendelse. 

  I opretter jer som tilbud på Tilbudsportalen ved at indsende ansøgning om nygodkendelse på Tilbudsportalen.

  Det kan I gøre via dette link:

  Ansøg om at blive godkendt som nyt tilbud på Tilbudsportalen

  Såfremt ansøgningen om nygodkendelse af tilbud bliver godkendt, vil tilbuddet blive offentligt tilgængeligt på Tilbudsportalen.

  Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid på behandling af ansøgninger om godkendelse er ca. 3 måneder fra det tidspunkt, hvor godkendelsestakst er betalt, og såfremt sagen er fuldt oplyst. Sagsbehandlingstiden omfatter gennemgang af ansøgningen, interview med ansøger og relevante personer i den forbindelse samt besigtigelse af fysiske rammer. Vi bemærker, at vi ikke kan påbegynde en sagsbehandling, hvis der er tvivl om tilbuddets beliggenhedsadresse. Hvis der undervejs i behandlingen af en sag om nygodkendelse af et tilbud sker væsentlige ændringer i den ansøgning, en ansøger har indsendt og betalt for behandlingen af, forbeholder Socialtilsyn Hovedstaden sig ret til at afslutte den eksisterende sag og i den forbindelse bede ansøger om at ansøge på ny. En væsentlig ændring af en nyansøgning kan være, hvis der ønskes en helt ny målgruppe for tilbuddet, nye fysiske rammer, der kræver nyt besøg for besigtigelse, eller i det hele taget ændringer, der kræver, at store dele af ansøgningsprocessen skal gå om pga. den væsentlige ændring i indholdet i det tilbud, der ønskes nygodkendt.

  Såfremt der undervejs i sagsbehandlingen opstår situationer, hvor processen går i stå, evt. fordi der er forsinkelser af byggeri, udfordringer med lånoptagelser eller andre forhold hos ansøger og tilbud, der trækker sagen i langdrag, forbeholder Socialtilsyn Hovedstaden sig ligeledes ret til at sætte sagsbehandlingen i bero og herefter genoptage sagen, når eventuel ventetid er overstået. I den situation skal der ikke betales takst igen. Meget lange forsinkelser kan dog i yderste konsekvens betyde, at Socialtilsyn Hovedstaden ikke kan behandle sagen og må give afslag med henvisning til, at sagen ikke kan oplyses godt nok med henblik på en vurdering af tilbuddets forventede generelle kvalitet. Som ansøger vil man i denne situation kunne ansøge igen, hvis sagen på et senere tidspunkt kan oplyses fuldt ud og dermed behandles færdig.