Gå til hovedindhold

Bliv godkendt som nyt tilbud

Her kan du læse om, hvordan man bliver godkendt som socialt tilbud.

Indhold

  Hvis du ønsker at etablere et socialt tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal det godkendes af et af landets fem socialtilsyn, inden tilbuddet kan åbne. 

  På denne side kan du finde information om, hvordan du får godkendelse til at drive et socialt tilbud, og hvordan en nygodkendelsesproces typisk forløber. 

  Hvis det sociale tilbud, du ønsker at etablere, er beliggende i kommunerne i Region Hovedstaden og Holbæk kommune, skal Socialtilsyn Hovedstaden godkende tilbuddet.

  Dette gælder ligeledes, hvis tilbuddet er en del af en koncern eller koncernlignende konstruktion med hovedsæde i Region Sjælland eller Region Hovedstaden.

  Tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune skal godkendes af Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg Kommune, som drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må føre tilsyn eller godkende nye tilbud i egen kommune.

  Hvilke typer sociale tilbud skal socialtilsynet godkende?

  Hvis du ønsker at etablere et socialt tilbud organiseret efter en eller flere af nedenstående bestemmelser, skal det godkendes:

  • Børne- og ungehjem, jf. § barnets lov 43, stk. 1, nr. 6 og 7, jf. dog § 66
  • Botilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 108a
  • Krisecentre efter servicelovens § 109
  • Forsorgshjem efter servicelovens § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens §§ 101 og 101 a
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter § 85 i væsentligt omfang, jf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 3
  • Alkoholbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

  Hvis I har planer om at ansøge om nygodkendelse af et socialt tilbud, anbefaler vi, at I orienterer jer i gældende lovgivning og på socialtilsynets hjemmeside, inden I sender en ansøgning. Her får I information om godkendelsesprocessen og bliver klædt på til, hvad I skal have forberedt forud for, at I sender en ansøgning om nygodkendelse. Vi har samlet links til udvalgt relevant lovgivning på denne side.

  I kan læse mere om, hvordan en typisk nygodkendelse forløber nederst på siden under "Dokumenter".

  I har mulighed for at deltage i et uforpligtende informationsmøde, inden I sender jeres ansøgning. Vi anbefaler, at I først kontakter Socialtilsyn Hovedstaden med henblik på at komme til et indledende informationsmøde, når I er klar til eller er gået i gang med at udfylde indberetningen af ansøgningen på Tilbudsportalen. Det er vores erfaring, at I derved får mest muligt ud af informationsmødet. 

  Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse om godkendelse eller afslag på en ansøgning om nygodkendelse på baggrund af en socialfaglig, økonomisk og juridisk vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

  Vurderingen af om tilbuddet forventes at kunne levere den fornødne kvalitet, foretages med udgangspunkt i en kvalitetsmodel bestående af følgende syv temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og Trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

  I kan læse mere om kvalitetsmodellen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside på denne side. 

  Socialtilsynet skal desuden vurdere tilbuddets økonomi ud fra følgende tre forhold:

  • Er tilbuddets økonomi tilstrækkelig gennemsigtig?
  • Er der sammenhæng mellem tilbuddets økonomi og kvaliteten i tilbuddet?
  • Er tilbuddets økonomi bæredygtig?

  Tilbud, der søger om godkendelse, skal udarbejde et budget for driften. Budgettet skal behandles og godkendes af socialtilsynet, og socialtilsynets godkendelse af budgettet er en forudsætning for, at tilbuddet kan blive godkendt. 

  Tilbuddets økonomi indgår på lige fod med de syv temaer i kvalitetsmodellen, når socialtilsynet træffer afgørelse om, hvor vidt jeres tilbud kan godkendes.

  I kan finde budgetskemaet nederst på siden under "Dokumenter".

  Vi anbefaler, at I læser vejledningen til udfyldelse af budgetskemaet, inden I udfylder det. Hvis I indberetter et budget på et andet skema end nedenstående, vil jeres budget blive afvist, da der er formkrav til brug af skemaet. 

  Socialtilsynet skal godkende tilbuddets juridiske grundlag og dermed den eller de paragraffer i serviceloven eller sundhedsloven, som tilbuddet ansøger om at blive godkendt efter. Hertil skal socialtilsynet godkende antal pladser, målgruppe, kompetencer, bestyrelsessammensætning, ledelsesorganisering, fysiske rammer mv. 

  Før I kontakter Socialtilsyn Hovedstaden, anbefaler vi jer at gennemgå forberedelsesskemaet, som findes nederst på siden under "Dokumenter". Her skal I forholde jer til, hvordan I vil sikre, at tilbuddet opfylder de syv temaer og de underliggende kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen. 

  På den måde kan I forberede jer på, hvad Socialtilsyn Hovedstaden spørger ind til i forbindelse med behandling af jeres ansøgning. 

  Det er en forudsætning for at opnå godkendelse, at I som tilbud kan sandsynliggøre over for socialtilsynet, at alle indikatorer i kvalitetsmodellen forventes at blive opfyldt ved driftsstart.

  Ved ansøgning om godkendelse af et socialt tilbud er det bl.a. en forudsætning, at I: 

  • Er etableret som selskab med et CVR-nummer
  • Kan beskrive den ønskede målgruppe og de valgte faglige tilgange og metoder
  • Har fundet en egnet fysisk ramme
  • Kan redegøre for den ledelsesmæssige organisering og de kompetencer, ledelsen (og evt. bestyrelsen) er i besiddelse af
  • Har gjort jer grundige overvejelser i forhold til de medarbejderkompetencer, der skal være til stede i tilbuddet for at matche formålet med indsatsen og målgruppens behov
  • Kan beskrive den forventede normering i tilbuddet
  • Har udpeget en bestyrelse

  Der er ikke lovgivningsmæssige krav til, at medarbejderne skal have specifik uddannelse, erfaring eller kompetencer. Derfor er det altid en konkret vurdering, når socialtilsynet træffer afgørelse, hvorvidt den beskrevne medarbejdersammensætning besidder de fornødne kompetencer til, at tilbuddet kan opnå godkendelse.

  I ansøgningsprocessen tages der udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer, og dermed har socialtilsynet fokus på, om medarbejdernes kompetencer matcher kompleksiteten af målgruppen og de valgte faglige tilgange og metoder. 

  Ligesom for medarbejdere er der ikke lovgivningsmæssige krav til, at ledelsen skal have specifik uddannelse, erfaring eller kompetencer. Derfor er det altid en konkret vurdering, når socialtilsynet træffer afgørelse, hvorvidt den beskrevne ledelse besidder de fornødne kompetencer til, at tilbuddet kan opnå godkendelse.

  I ansøgningsprocessen tages der udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer, og dermed har socialtilsynet fokus på, om ledelsens kompetencer matcher kompleksiteten af målgruppen og de valgte faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, om den ledelsesmæssige organisering hænger sammen med tilbuddets størrelse, eventuelle antal afdelinger mv. 

  Det er jer som tilbud, som skal sandsynliggøre, at tilbuddet vil opnå den fornødne kvalitet i forhold til kvalitetsmodellens temaer. Det er derfor en klar fordel for jer I ansøgningsprocessen, at den person som skal være tilbuddets leder har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. Det er tilbuddets ledelse som sætter rammen for tilbuddets faglighed, medarbejdernes udvikling, tilbuddets udvikling og daglige drift. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer på den baggrund, at det er en væsentlig forudsætning for at opnå en godkendelse til at drive et socialt tilbud, at ledelsen formår at sandsynliggøre, at tilbuddet kan drives fagligt forsvarligt. Dette indebærer, at ledelsen kan redegøre for, hvilke kompetencer medarbejderne skal besidde.

  Det er ikke et krav, at leder har gennemført en lederuddannelse, men en lederuddannelse i kombination med en relevant grunduddannelse styrker formodningen for, at leder har relevante kompetencer inden for både personaleledelse, daglig drift og økonomistyring. Hvis leder har praktisk erfaring med tilbudstypen styrker det formodningen for, at leder vil kunne understøtte den praktiske tilrettelæggelse af hverdagen i tilbuddet.

   

  Inden ansøgning om nygodkendelse skal I have fundet de fysiske rammer, som I ønsker at drive tilbuddet i. 

  I skal endvidere være i besiddelse af nødvendige dokumenter i form af huslejekontrakt, BBR-meddelelse, plantegning over fysiske rammer og dokumentation for at ejendommen må anvendes til det ansøgte formål iht. Bygge- og planlovgivningen.

  Som led i behandling af jeres ansøgning om nygodkendelse skal socialtilsynet besigtige de fysiske rammer. Her vil vi bl.a. vurdere:

  • Borgernes værelser/boliger
  • Fælles opholdsarealer
  • Servicearealer
  • Toilet- og badeforhold
  • Køkkenfaciliteter
  • Muligheder for både privatliv og socialt samvær
  • Gangarealernes bredde
  • Udearealer
  • Ind- og udgangsforhold

  Socialtilsynets fokus på de fysiske rammer vil afhænge af målgruppen, formålet med indsatsen og den tilbudstype, I ansøger om godkendelse til. 

  Der er ikke lovgivningsmæssige krav til, at borgernes værelser/boliger, fællesarealer eller andet skal være et specifikt antal kvadratmeter. Det er derfor til enhver tid en konkret vurdering, om de fysiske rammer kan imødekomme målgruppens behov. 

  I voksentilbud har vi en skærpet opmærksomhed på borgernes ret til at leve et selvstændigt hverdagsliv og eksempelvis borgernes mulighed for at have et socialt liv i boligen. 

  I længerevarende botilbud skal der som udgangspunkt være selvstændigt toilet og bad, og der skal være adgang til køkken. Dette følger af Ankestyrelsens principmeddelelse 97-17.

  I midlertidige botilbud kan borgerne som udgangspunkt dele badeværelse. Antallet af badeværelser pr. borger i tilbuddet afhænger af antal pladser og målgruppens behov. 

  De fysiske rammer skal generelt understøtte indsatsen, og det kan eksempelvis betyde, at socialtilsynet vil anfægte, hvis borgere ikke har mulighed for ADL-træning i de fysiske rammer.

  Socialtilsynet tilpasser løbende sin praksis efter Ankestyrelsens praksis. Vi vil derfor anbefale jer at undersøge krav til fysiske rammer på Ankestyrelsens hjemmeside under ”Principmeddelelser”

  Ansøgning om nygodkendelse af et socialt tilbud foregår via et digitalt ansøgningsskema på Tilbudsportalen.

  På Tilbudsportalen vil I vil blive bedt om at besvare en række spørgsmål, som derfor skal være afklaret inden da. 

  I Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bilag 1 kan I læse jer frem til, hvilke oplysninger I skal have klar for at kunne udfylde ansøgningsskemaet. Heraf fremgår også, hvilke felter der er hhv. obligatoriske og valgfrie at udfylde.

  Når I har ansøgt om nygodkendelse via Tilbudsportalen, får Socialtilsyn Hovedstaden besked og vil herefter kontakte jer. 

  Hvis I har tekniske spørgsmål til ansøgning på Tilbudsportalen, skal de rettes til Tilbudsportalens support.

  Husk, at I har mulighed for at deltage i et uforpligtende informationsmøde, inden I sender jeres ansøgning. 

  Alle, der ansøger om at blive godkendt som nyt tilbud, skal betale en takst for, at socialtilsynet behandler ansøgningen. 

  Når I har sendt jeres ansøgning via Tilbudsportalen, vil I derfor blive opkrævet en takst via E-boks. 

  Opkrævningen sker forud for, at socialtilsynet påbegynder sin behandling af ansøgningen. Socialtilsynet påbegynder først sagsbehandlingen af jeres ansøgning, når taksten er betalt. Betales taksten ikke, afslutter vi sagen.  

  I kan læse mere om takster for nygodkendelse på denne side.

  I skal være forberedt på, at godkendelsesforløbet kan munde ud i, at socialtilsynet giver afslag på jeres ansøgning. Taksten vil blive opkrævet uanset, om socialtilsynet godkender eller giver afslag på ansøgningen.

  Hvis jeres tilbud bliver godkendt, vil I umiddelbart efter nygodkendelse blive opkrævet takst for driftsorienteret tilsyn. Denne takst opkræves herefter én gang årligt. 

  Vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid på behandling af ansøgninger om godkendelse er ca. tre måneder fra det tidspunkt, godkendelsestaksten er betalt. Dette gælder dog kun, såfremt sagen er fuldt oplyst. 

  Sagsbehandlingstiden omfatter gennemgang af ansøgningen, interview med ansøger og andre relevante personer, gennemgang af supplerende materiale, besigtigelse af de fysiske rammer og efterfølgende udarbejdelse af tilsynsrapport og afgørelse. 

  Sagsbehandlingstiden kan påvirkes, hvis der undervejs sker væsentlige ændringer i den ansøgning, der er indsendt til socialtilsynet. I nogle tilfælde kan socialtilsynet vurdere, at ændringerne er så markante, at der skal ansøges om godkendelse på ny. I disse tilfælde afsluttes den igangværende sag. 

  Det kan eksempelvis være, hvis der undervejs ønskes en helt ny målgruppe, ny ledelse, nye fysiske rammer, eller andre ændringer der kræver, at store dele af ansøgningsprocessen skal gå om. 

  Såfremt der undervejs i processen opstår situationer, hvor processen går i stå, skal ansøger være forberedt på, at konsekvensen kan blive, at Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse på det foreliggende grundlag. 

  Sagen kan eksempelvis sættes i bero ved forsinkelser på byggeri, udfordringer med låneoptagelse eller andre forhold hos ansøger og tilbud, der trækker sagen i langdrag. I sådanne situationer skal der ikke betales takst igen. 

  Meget lange forsinkelser kan i yderste konsekvens betyde, at Socialtilsyn Hovedstaden ikke kan behandle sagen og må give afslag med henvisning til, at sagen ikke kan oplyses i tilstrækkelig grad. I sådanne tilfælde vil man kunne ansøge på ny.

  Hvis Socialtilsyn Hovedstaden træffer afgørelse om at godkende det sociale tilbud, vil I modtage en afgørelse og en tilsynsrapport, som beskriver, hvad socialtilsynet har lagt vægt på inden for hvert tema i kvalitetsmodellen og angående tilbuddets økonomi. 

  Tilbuddet vil blive offentligt tilgængeligt på Tilbudsportalen, og herefter er I underlagt driftsorienteret tilsyn fra Socialtilsyn Hovedstaden, som vil aflægge fysiske tilsynsbesøg mindst én gang årligt. 

  Ved de kommende driftsorienterede tilsyn vil socialtilsynet følge op på, at I efterlever jeres godkendelse og dermed leverer den kvalitet, I har sandsynliggjort ved nygodkendelse. 

  Som godkendt tilbud har I oplysningspligt over for socialtilsynet, og I er forpligtet til løbende at orientere os, hvis der sker ændringer i tilbuddet. I forlængelse af en nygodkendelse skal I således holde os orienteret, hvis I undtagelsesvist ikke kan efterleve dét, I har oplyst i forbindelse med nygodkendelse. 

  Derudover skal I ansøge om godkendelse af væsentlige ændringer i jeres godkendelsesgrundlag, hvis I ønsker at foretage ændringer i godkendelsesrammen.

  Når et tilbud er blevet godkendt af socialtilsynet, skal tilbuddet herefter betale den almindelige tilsynstakst. Betaling skal ske fra den første måned efter, at tilbuddet er blevet godkendt. 

  Der er fire kriterier, som skal opfyldes, før man er at betragte som botilbudslignende tilbud:

  1. tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
  2. hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
  3. tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service og
  4. tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer.

  I et botilbudslignende tilbud har borgerne egne lejekontrakter. 

  Før I kan blive nygodkendt som alkoholbehandlingstilbud, er det et krav, at I har mindst én samarbejdsaftale med en kommune.

  Socialtilsynet vurderer ikke de nærmere kontraktvilkår og kan ikke vejlede om kontraktens indhold, da dette er et mellemværende mellem tilbud og kommune. 

  Der et krav, at tilbuddet ansøger via og bliver oprettet på Tilbudsportalen. Det skyldes, at et tilbud kun kan indgå i den kommunale forsyning, hvis det er registreret på Tilbudsportalen.

  Jeres oplysninger bliver først offentliggjort på Tilbudsportalen i det øjeblik, at socialtilsynet har godkendt jeres ansøgning om nygodkendelse.

  I kan læse mere om, hvordan vi behandler persondata på denne side.