Personoplysninger og databeskyttelse

Her kan du læse mere om hvordan Socialtilsyn Hovedstaden behandler personoplysninger, og hvad dine rettigheder er.

Indhold

  Socialtilsyn Hovedstaden er en offentlig myndighed, der også er dataansvarlig ift. de oplysninger, der registreres i forbindelse med tilsynet. Socialtilsynets opgave er at godkende og føre tilsyn med, om sociale tilbud og plejefamilier har en tilstrækkelig høj kvalitet. Socialtilsynet fører blandt andet tilsyn med botilbud, døgntilbud, opholdssteder for anbragte børn, plejefamilier, krisecentre, herbergs- og misbrugstilbud.

  Retten til indsigt

  Fordi Socialtilsyn Hovedstaden indsamler oplysninger om dig, har du ret til: 

  • At bede Socialtilsyn Hovedstaden om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig 
  • At få udleveret en liste over kategorierne af de personoplysninger, du på et tidspunkt har oplyst til Socialtilsyn Hovedstaden

  Hvis du gerne vil have indsigt i de oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden har registreret om dig, kan du kontakte os via vores kontaktoplysninger. 

  Databeskyttelsesrådgiveren

  Du kan kontakte Frederiksberg Kommunes databeskyttelsesrådgiver - der også varetager funktionen som DPO over for Socialtilsyn Hovedstaden - via kontaktoplysningerne neden for.

  Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger herunder formål, med hvilken hjemmel og info vedr. videregivelse:

  I forbindelse med tilsynet har tilbuddet, efter anmodning fra Socialtilsyn Hovedstaden som dataansvarlig, pligt til at give oplysninger om tilbuddet, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan eksempelvis være oplysninger om medarbejdere og ledere i tilbuddet og bestyrelsesmedlemmer, hvis der er tale om et privat tilbud. I den sammenhæng kan Socialtilsyn Hovedstaden blandt andet få indsigt i dit navn, din fødselsdato, oplysninger om dit ansættelsesforhold, din uddannelsesmæssige baggrund samt straffemæssige forhold.

  De oplysninger, Socialtilsyn Hovedstaden indsamler, bruger vi til at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet, og om personalegruppen samlet set har de fornødne kompetencer i forhold til målgruppen. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til tilbuddet. De personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten. Men de vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Hovedstadens IT-systemer.

  Socialtilsyn Hovedstaden har ret til at indsamle oplysninger fra ansatte eller andre relevante personer i tilbuddet i forbindelse med tilsynsbesøget. Denne ret følger af § 7, stk. 3, nr. 6 i lov om socialtilsyn.

  Tilbuddets pligt til at give Socialtilsyn Hovedstadens oplysninger om dig i forbindelse med tilsynsbesøget følger af § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn.

  I forbindelse med tilsynsbesøget kan socialtilsynet indhente oplysninger om dig/jer, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet, fra den kommune/de kommuner, hvorfra I har fået anbragt et barn, eller fra andre relevante personer, fx fra jeres egne børn eller plejebarnets biologiske forældre. De oplysninger vi indhenter fra kommunen eller fra andre relevante personer vil typisk angå den generelle trivsel i familien. Formålet med at indhente oplysninger om jer er at vurdere, om I efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. lov om socialtilsyn § 6.

  Retten til at indsamle oplysninger om dig/jer fra kommunen og/eller andre relevante personer følger af § 7, stk. 3, nr. 3 og nr. 6 i lov om socialtilsyn.

  Ifølge § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn har personer, der ansøger om at blive godkendt som plejefamilie, også pligt til at give Socialtilsyn Hovedstaden de oplysninger, vi beder om. De oplysninger, du/I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, bruger vi til at vurdere, om I er egnede til at blive plejefamilie. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til dig/jer. Eventuelle fortrolige personoplysninger, som du/I videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, vil ikke fremgå af tilsynsrapporten.

  Godkendte plejefamilier har jf. § 12, stk. 2 i lov om socialtilsyn også pligt til løbende og af egen drift at give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold, der lå til grund for godkendelsen. Godkendte plejefamilier har altså en løbende oplysningsforpligtigelse over for socialtilsynet.

  Videregivelse af oplysninger vedrørende plejefamilier

  Hvis socialtilsynet bliver opmærksom på bekymrende forhold i plejefamilien, har socialtilsynet pligt til at underrette de kommuner, som har anbragt plejebarnet.

  Socialtilsynet undersøger, om du som borger i tilbuddet eller plejefamilien får den hjælp og støtte, du har behov for. Vi fører et generelt tilsyn med kvaliteten i selve tilbuddet eller plejefamilien, men ikke et personrettet tilsyn i forhold til enkelte borgere.

  For at kontrollere og vurdere kvaliteten kommer socialtilsynet på besøg mindst én gang om året i alle tilbud og plejefamilier. Formålet med besøget er at undersøge forholdene i tilbuddene og plejefamilierne og vurdere, om du som borger får den støtte, du har brug for. I forbindelse med tilsynsbesøget vil vi gerne tale med dig, der bor på tilbuddet eller i plejefamilien, eller som er bruger af behandlingstilbuddet. Socialtilsynet vil blandt andet tale med dig om, hvordan du oplever at bo på tilbuddet, hvad du er særligt glad for, og hvad du er mindre glad for. Det er vigtigt for os at inddrage dig på tilsynsbesøget, da du er den, der ved mest om, hvordan det er at være på tilbuddet eller i plejefamilien.

  Formålet med indsamlingen af oplysninger

  De oplysninger, du videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, bruger vi til at vurdere kvaliteten i det tilbud eller den plejefamilie, du bor på / hos eller kommer i. Efter tilsynsbesøget udarbejder vi en tilsynsrapport, som bliver sendt til tilbuddet eller plejefamilien. De personlige oplysninger, som du videregiver til Socialtilsyn Hovedstaden, vil ikke fremgå i tilsynsrapporten, og de vil heller ikke blive videreformidlet til tilbuddet. Men de vil blive behandlet og registreret i Socialtilsyn Hovedstadens IT-systemer.

  I forbindelse med tilsynet kan Socialtilsyn Hovedstaden indhente oplysninger fra tilbuddet, kommunen eller andre relevante personer om alle borgere i tilbuddet. Vi kan kun bede om indsigt i oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af tilsynet. Det kan eksempelvis være oplysninger om, hvem der er indskrevet på tilbuddet og hvorfor, udredningsskrivelser, indsatsplaner, handleplaner og journalnotater. I den sammenhæng kan Socialtilsyn Hovedstaden blandt andet få indsigt i dit CPR-nummer, navn, dine skole- eller stillingsoplysninger og fritidsoplysninger, samt oplysninger om dit fysiske og mentale helbred, eventuelle sociale udfordringer, familieforhold og indberetninger om magtanvendelser over for dig.

  Socialtilsyn Hovedstaden har ret til at indsamle oplysninger fra borgere eller andre relevante personer i tilbuddet eller plejefamilien i forbindelse med tilsynsbesøget. Denne ret følger af § 7, stk. 3, nr. 6 i lov om socialtilsyn. Retten til at indsamle oplysninger om dig/jer fra kommunen eller f.eks. ungekriminalforsorgen følger af § 7, stk. 3, nr. 3 - 5 i lov om socialtilsyn. Det følger desuden af lov om socialtilsyn § 20, at tilbuddets videreformidling af oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af det driftsorienterede tilsyn, kan ske uden samtykke fra borgeren.

  Videregivelse og opbevaring af oplysninger

  I Socialtilsyn Hovedstaden benytter vi databehandlere i form af IT-leverandører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Socialtilsyn Hovedstaden efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger korrekt.

  De oplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer vi så længe, de er nødvendige i vores arbejde. Dette kan for eksempel være i forhold til de forpligtelser, vi har, i henhold til gældende lovgivning bl.a. offentlighedsloven.