Nyhed

Ændring af lov om socialtilsyn

Kort før jul vedtog Folketinget en ændring af Lov om socialtilsyn. Ændringerne medfører en generel styrkelse af socialtilsynet samt en styrkelse af det økonomiske tilsyn og øgede krav til tilbuddenes organisering. Ændringerne træder for størstedelens vedkommende i kraft den 1. februar 2022.

11. jan. 2022

Indhold

  Herunder oplistes de væsentligste ændringer i den nye lov.   

  Styrkelse af socialtilsynet

  • Indførsel af specialistfunktioner. Alle fem socialtilsyn skal varetage en særlig specialistfunktion. For Socialtilsyn Hovedstadens vedkommende betyder det, at vi fremover skal varetage opgaven med at godkende og føre tilsyn med tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner med hovedadresse i Region Hovedstaden og Region Sjælland
  • Ny indikator i kvalitetsmodellen. Der tilføjes en ny indikator (9.d) i kvalitetsmodellen under kriterium 9 i temaet Organisation og ledelse vedr. ikkefastansatte medarbejdere
  • Indførsel af en karensperiode. Ved adresseændringer, der medfører, at et tilbud eller en plejefamilie bliver underlagt et andet socialtilsyn indføres en karensperiode i et år. Det betyder, at tilbuddet eller plejefamilien fortsat vil tilhøre det socialtilsyn, det hidtil har været underlagt i et år
  • Skærpet tilsyn uden påbud. Socialtilsynene får mulighed for at træffe afgørelse om at udstede et skærpet tilsyn uden medfølgende påbud. Hidtil har det kun været muligt at træffe afgørelse om at udstede et skærpet tilsyn med tilhørende påbud
  • Karensperiode for ledere i ophørte tilbud. I forbindelse med at der træffes afgørelse om ophør af et tilbuds godkendelse, får Socialtilsynet mulighed for at træffe afgørelse om, at ledere i tilbuddet i en periode på fem år fra afgørelsen ikke må ansættes som leder af et andet tilbud, som er godkendt af socialtilsynet eller ansøger om at blive det
  • Skærpet oplysningspligt. Tilbuddenes oplysningspligt skærpes, således at tilbuddene af egen drift skal orientere socialtilsynet, hvis andre tilsynsmyndigheder har foretaget tilsynsmæssige skridt over for tilbuddet

  Bemærk, at punktet vedrørende specialistfunktioner først træder i kraft den 1. juli 2022. Der kommer til at være en proces, hvor koncerner og koncernlignende konstruktioner, der har hovedadresse i Region Sjælland vil blive overdraget fra Socialtilsyn Øst til Socialtilsyn Hovedstaden. Vi vil udsende mere information til de berørte tilbud senere på året.

  Styrkelse af det økonomisk tilsyn samt øgede krav til tilbuddenes organisering

  • Enkeltmandsejede virksomheder udgår. Det betyder, at nye tilbud organiseret som enkeltmandsejede virksomheder ikke længere kan blive godkendt. For eksisterende tilbud, der er organiseret som enkeltmandsejede virksomheder, vil der være en overgangsperiode frem til 1. januar 2025, hvor tilbuddet har mulighed for at omdanne virksomhedsformen
  • Krav til bestyrelsessammensætningen i private tilbud. Kravene omfatter bl.a., at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige af tilbuddets leder, ligesom tilbuddets medarbejdere skal være repræsenteret med mindst ét medlem i bestyrelsen. Det vil være en overgangsperiode frem til 1. januar 2025, hvor tilbud, der i dag ikke lever op til de nye krav til bestyrelsessammensætningen, kan nå at omstille sig
  • Ejerforhold i private tilbud. Private tilbud skal på Tilbudsportalen oplyse om ejerforholdene i tilbuddet, herunder om tilbuddet er helt eller delvist ejet fra udlandet. Oplysningerne hentes automatisk fra Cvr-registreret
  • Vurdering af samlet løn til ledelse. Socialtilsynet skal i forbindelse med vurderingen af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, vurdere tilbuddets udgifter til løn og ledelse. Dette skal offentliggøres på Tilbudsportalen
  • Tilføjelse af nye nøgletal til årsrapporten på Tilbudsportalen. Der tilføjes en række nye nøgletal på Tilbudsportalen bl.a. vedr. tilbuddets overskud samt lønomkostninger til ledelsen  
  • Skift af revisor. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at tilbuddet skal udpege en ny revisor, bl.a. hvis revisor gentagne gange ikke har opfyldt kravene i gældende regler
  • Godkendelse af større vedligeholdelsesarbejder. Private tilbud skal inden iværksættelsen af større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af tilbuddets fysiske rammer forelægge disse til socialtilsynets godkendelse

  Læs mere om ændringerne i den nye lov på denne side samt i bekendtgørelse om socialtilsyn.

  I hele 2022 vil vi i Socialtilsyn Hovedstaden have fokus på implementering af den nye lov i vores egen praksis samt ude i tilbuddene. Vi kommer desuden til at have et generelt fokus på implementeringen af nye faglige vejledninger fra Socialstyrelsen. Det gælder bl.a. en ny faglig vejledning vedrørende det risikobaserede tilsyn, som vi forventer at modtage inden længe.

  I Socialtilsyn Hovedstaden vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for det år, der netop er gået. Vi ser frem til at godt samarbejde i 2022.

  Med venlig hilsen

  Kristina Vang Jensen,

  konstitueret tilsynschef i Socialtilsyn Hovedstaden

   

  Nyheden blev udgivet tirsdag 11. januar, 2022