Gå til hovedindhold

Deadline for nye krav til bestyrelsessammensætningen i private tilbud

Socialtilsyn Hovedstaden har sendt nedenstående nyhedsbrev vedr. bestyrelsessammensætningen i private tilbud til alle private tilbud den 17. april 2024.

17. apr. 2024

Indhold

  Socialtilsyn Hovedstaden henleder med dette brev opmærksomheden på, at bestyrelser i private tilbud skal leve op til kravene til bestyrelsessammensætningen i § 14 i lov om socialtilsyn senest den 1. januar 2025 og løbende, som der sker ændringer. Kravene til bestyrelsessammensætningen blev tilføjet i forbindelse med en ændring af lov om socialtilsyn, der trådte i kraft den 1. februar 2022. 

  Der gælder følgende krav til bestyrelsessammensætningen i private tilbud: 

  1. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige af tilbuddets leder
  2. Tilbuddets medarbejdere skal være repræsenteret med mindst ét medlem i bestyrelsen, som vælges af og blandt tilbuddets medarbejdere. Medarbejderrepræsentanten er beskyt-tet mod afskedigelse og anden form for forringelse af vedkommende arbejdsforhold
  3. Flertallet i bestyrelsen må ikke udgøres af:
   1. Personer, der udlejer ejendomme, andre større aktiver eller personale til tilbuddet
   2. Personer, der er medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller an-dre virksomheder, der udlejer ejendomme, andre større aktiver eller personale til til-buddet
   3. Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der er nævnt i punkt 1 og 2
   4. Ansatte i ledende stillinger hos personer, der er nævnt i punkt 1 og 2
  4. Tilbuddets leder må ikke have stemmeret i bestyrelsen

  Socialtilsyn Hovedstaden gør opmærksom på, at det daværende Social- og Ældreministeriet i et svar til os har præciseret, at medarbejderrepræsentanten nævnt i punkt 2 skal have stemmeret i bestyrelsen.

  Vi gør også opmærksom på, at socialtilsynet kan træffe afgørelse om, at personer, der er ansat som leder i et tilbud, hvor vi har truffet afgørelse om ophør, i en periode på 5 år ikke må udpeges til bestyrelsen i andre tilbud, som er godkendt af socialtilsynet eller søger om det. Dette fremgår af § 14a i lov om socialtilsyn. Bestyrelserne i private tilbud har selv ansvar for at påse, at ingen med-lemmer er underlagt en sådan afgørelse fra socialtilsynet.