Gå til hovedindhold

Orientering om ændring af regler om magtanvendelser

Socialtilsynene har modtaget nedenstående information fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som vi hermed viderebringer.

01. jul. 2024

Indhold

  Orientering om ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne i serviceloven og ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge i lov om voksenansvar

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet gør med denne orienteringsskrivelse opmærksom på, at reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, samt reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge, ændres pr. 1. juli 2024.

  Magtanvendelsesreglerne ændres som følge lovforslag L188 om lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om opkrævning af underholdsbidrag (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, om forældelse af underholdsbidrag m.v.). Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2024.

  Ændringsloven indeholder en række elementer, som skal varetage hensynet til borgeren selv og hensynet til andre med henblik på at sikre, at personalet på bl.a. botilbud har de rette rammer til at drage omsorg for borgere, der ikke kan tage vare på sig selv eller overskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Herudover skal ændringerne sikre, at personalet på børne- og ungehjem har de rette redskaber til at varetage den daglige omsorg for de anbragte børn og unge, herunder at kunne anvende magt, når det er nødvendigt.

  De enkelte indholdsmæssige ændringer til loven gennemgås i de vedhæftede bilag.

  Ministeriet bemærker overordnet, at det fortsat er et helt grundlæggende princip, at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten begrænses til det absolut nødvendige og at magt først anvendes, når det har vist sig umuligt at løse den pågældende situation med en socialpædagogisk indsats.

  Socialtilsynene bedes videresende denne orienteringsskrivelse samt vedhæftede bilag til tilbud, før lovændringen træder i kraft den 1. juli 2024.

  Der henvises i øvrigt til følgende link, hvor loven kan tilgås: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/680