Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev om nye regler for krisecentre

Nyhedsbrev om nye regler for krisecentre

05. jul. 2024

Indhold

  Den 15. april 2024 blev servicelovens § 109 ændret, således at det nu er muligt at oprette krisecentre målrettet alle personer, og dermed ikke længere udelukkende kvinder. Den ny lov skal sikre, at alle har ret til at få hjælp på et krisecenter, hvis de har været udsat for vold mv. i nære relationer, uanset køn.

  Hvis I som tilbud ønsker at tilbyde ophold for personer, der ikke tidligere var omfattet af krisecen-terreglerne og jeres godkendelse som tilbud, skal I søge om Socialtilsyn Hovedstadens godken-delse heraf. I kan læse mere om socialtilsynets godkendelse og delvise ny-godkendelse m.v. i forbindelse med de nye regler i den vedhæftede orienteringsskrivelse fra Social-, Bolig- og Æl-dreministeriets af 24. april 2024.

  Nederst i dette brev står der også lidt mere om, hvordan og hvor I konkret ansøger herom hos Socialtilsyn Hovedstaden.

  De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2024, og I kan finde reglerne i bekendtgørelse af lov om social service her.   

  Herberger kan også tilbyde krisecenterpladser

  Socialtilsyn Hovedstaden forventer også, at der kan være herberger, der ønsker godkendelse efter den ny lovgivning. I dag er der allerede oprettet tilbud efter servicelovens § 110, som hen-vender sig til mænd eller LGBT+, som er i krise af forskellige årsager, eksempelvis grundet parbrud eller partnervold, og som i forvejen har karakter af en krisecenterindsats. 

  Det vil være muligt for herberger at blive godkendt til både en §§ 109 og 110-indsats. Det er dog fortsat afgørende, at der i jeres tilbud er sammenhæng mellem formål, målgruppe og indsats. I skal som tilbud derfor bl.a. kunne redegøre for, hvornår I visiterer til hhv. en §§ 109 og § 110-plads, og hvad det indebærer. 

  Forskellen på en §§ 109 og en 110-indsats

  Rammerne for krisecentre og herberger er forskellige, og hvis man har overvejelser eller planer om at etablere krisecenterpladser i forbindelse med et herberg, skal man overveje, hvad det be-tyder for ens tilbud. Herunder giver vi et kort oprids af forskellene på de to tilbudstypers formål og målgruppe:

  • Krisecenter efter servicelovens § 109
   • Formål: formålet med opholdet er at yde beskyttelse, støtte, omsorg og råd-givning, som kan bidrage til, at personen og eventuelt ledsagende børn kan etablere en selvstændig tilværelse uden vold i egen bolig.
   • Målgruppe: personer, som har været udsat for vold i nære relationer, herunder eventuelt ledsagende børn
  • Herberg efter serviceloven § 110
   • Formål: formålet med opholdet er at hjælpe personer med særlige sociale problemer og akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig og øvrig hjælp efter serviceloven. 
   • Målgruppe: personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. 

  Man skal være opmærksom på, at personkredsen for krisecentre skal have været udsat for vold i nære relationer, og at der heller ikke med de nye regler vil være fri adgang til krisecentre. Det vil som hidtil være lederen af krisecentret, der træffer afgørelse om optagelse ud fra en konkret vurdering af, om der er tale om en person udsat for vold i nære relationer inden for rammerne af servicelovens §109.

  Ansøgning om væsentlig ændring

  Helt generelt er det således, at der er tale om en væsentlig ændring af ens godkendelsesramme, hvis I gerne vil ændre målgruppen for jeres tilbud eller de ydelser eller indsatser, I tilbyder. Man skal derfor søge om væsentlig ændring, hvis man f.eks. på et krisecenter vil have pladser til et andet eller flere køn. 

  • Derudover er der også tale om en væsentlig ændring, hvis en ændring vil indebære følgende eksempler:
  • Udvide eller indskrænke tilbuddets fysiske rammer
  • Åbne eller lukke en afdeling
   Indskrænke eller udvide antallet af pladser

  Socialtilsynet vil i forbindelse med evt. ændring af eksisterende krisecentres godkendelser samt i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn fortsat skulle vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe.

  I denne vurdering vil det bl.a. indgå at se på køn i forhold til tilbuddets fysiske rammer, persona-lets kompetencer, om tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel m.v. I vurderingen af de fysiske rammer indgår bl.a., om tilbuddets indretning understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder borgernes trivsel og tryghed.

  I kan læse mere om, hvordan I søger om en væsentlig ændring på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside her.