Gå til hovedindhold

Ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

Socialtilsynene har modtaget nedenstående information fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet, som vi hermed viderebringer.

01. jul. 2024

Indhold

  Ansvar for registrering og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet bliver løbende gjort opmærksom på problemer med kvaliteten af oplysningerne på Tilbudsportalen, herunder at oplysningerne ikke er opdaterede, og at de derfor ikke er retvisende for brugerne af Tilbudsportalen.
  Tilbudsportalens anvendelighed som værktøj er helt afhængig af, at de oplysninger der indtastes og godkendes er korrekte, samt at de ajourføres, så de løbende er korrekte og aktuelle.
  Social-, Bolig- og Ældreministeriet skal derfor med denne skrivelse indskærpe sociale tilbuds, plejefamiliers og tilsynsførende myndigheders fælles ansvar for at sikre retvisende oplysninger på Tilbudsportalen både i forbindelse med den indledende registrering af oplysninger og i forbindelse med den løbende ajourføring.
  Tilbuddenes, plejefamiliernes og myndighedernes ansvar fremgår af de regler, som er nærmere beskrevet nedenfor.

  Baggrund for indskærpelse

  Rigsrevisionen rettede i sin beretning nr. 17/2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud kritik af Social-, Bolig- og Ældreministeriet for ikke i tilfredsstillende omfang at have understøttet kommunernes visitation af borgere med psykiske lidelser til botilbud, herunder at ministeriet som overordnet ansvarlig for Tilbudsportalen ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at Tilbudsportalen lever op til formålet om at give kommunerne sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger, når de skal finde egnede pladser på botilbud. Rigsrevisionen fremhæver bl.a., at Tilbudsportalens oplysninger ofte ikke er opdaterede og korrekte.

  Social-, Bolig- og Ældreministeriets har desuden i 2022 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af Tilbudsportalen, som viste, at kommunale sagsbehandlere, der visiterer borgere, ofte oplever at oplysningerne om tilbud og plejefamilier er forældede. Oplysning om pladser, herunder særligt ledige pladser hos plejefamilier, er den information, som flest respondenter oplever ikke er opdateret på Tilbudsportalen.

  Reglerne vedrørende indberetning, godkendelse og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen

  Social-, Bolig- og Ældreministeriet samler og formidler oplysninger om en
  række sociale tilbud i en landsdækkende oversigt (Tilbudsportalen), jf. § 14,
  stk. 1, i lov om social service1, (herefter serviceloven). Reglerne om
  Tilbudsportalen er nærmere fastsat i bekendtgørelse om Tilbudsportalen2
  (herefter tilbudsportalbekendtgørelsen). Reglerne om Tilbudsportalen finder
  også anvendelse for tilbud efter barnets lov3, jf. lovens § 164.

  Tilbud
  Ansvaret for at indberette oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen påhviler
  det enkelte tilbud, jf. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, i tilbudsportalbekendtgørelsen.

  Oplysninger om friplejeboliger indberettes af friplejeboligleverandøren, jf. § 6 i
  bekendtgørelsen.

  Det følger af § 9, stk. 1, i tilbudsportalbekendtgørelsen, at sociale tilbud –
  afhængig af tilbuddets type – skal indberette de oplysninger, som fremgår af
  bilag 1 til bekendtgørelsen.

  Plejefamilier
  Ansvaret for at indberette oplysninger om plejefamilier, der er omfattet af lov
  om socialtilsyn4, påhviler plejefamilien, jf. § 11, stk. 1, i
  tilbudsportalbekendtgørelsen.

  For plejefamilier, som er undtaget fra kravet om digital ansøgning, jf. § 2, stk. 2
  eller 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn5 (herefter
  socialtilsynsbekendtgørelsen), er det socialtilsynet, der indberetter
  oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen. Dette følger af § 11, stk. 2, i
  tilbudsportalbekendtgørelsen.

  Det følger af § 12, stk. 1, i tilbudsportalbekendtgørelsen, at plejefamilien eller
  socialtilsynet skal indberette de oplysninger om plejefamilien, som fremgår af
  bilag 2 til bekendtgørelsen.

  Tilsynsførende myndigheder
  Ansvaret for at godkende de indberettede oplysninger, inden de offentliggøres
  på Tilbudsportalen, påhviler de tilsynsførende myndigheder (socialtilsyn,
  kommunalbestyrelser og regionsråd).

  Det indebærer, at socialtilsynet godkender oplysningerne om tilbud og
  plejefamilier, som er omfattet af lov om socialtilsyn, jf. § 4, stk. 3, og § 11, stk.
  4, i tilbudsportalbekendtgørelsen.

  Det indebærer videre, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet godkender
  de oplysninger, som tilbud, der ikke er omfattet af lov om socialtilsyn, har
  indberettet til Tilbudsportalen, inden oplysningerne offentliggøres, jf. § 5, stk. 3,
  i bekendtgørelsen.

  For friplejeboliger er det den kommune, hvor friplejeboligen er beliggende, der
  har ansvaret, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelsen.

  De tilsynsførende myndigheder har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud til Tilbudsportalen, jf. § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, og § 11, stk. 4, i tilbudsportalbekendtgørelsen.

  De tilsynsførende myndigheder, socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd, er ansvarlige for at påse, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud eller den enkelte plejefamilie er i overensstemmelse med de faktiske forhold, jf. § 8, stk. 1, og § 13, stk. 1, i tilbudsportalbekendtgørelsen.
  De tilsynsførende myndigheder, kommunalbestyrelse, regionsråd eller socialtilsyn, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbud, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1 eller 4, i serviceloven, § 157, stk. 3, eller § 158, stk. 3, i barnets lov eller § 4 i lov om socialtilsyn, skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn ift. de enkelte tilbud, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen, til Tilbudsportalen. Dette følger af § 9, stk. 2, i tilbudsportalbekendtgørelsen.

  Det følger af § 7, stk. 1, i tilbudsportalbekendtgørelsen, at den myndighed, der har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om et tilbud på Tilbudsportalen, snarest muligt skal fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen, hvis

  1. et tilbud, der er registreret, nedlægges,
  2. et tilbuds godkendelse ophører eller bortfalder, eller
  3. en friplejeboligs certifikation eller godkendelse bortfalder eller tilbagekaldes.

  Af § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen følger det, at hvis socialtilsynet har truffet afgørelse efter § 5, stk. 10, i lov om socialtilsyn, om ophør af et tilbuds eller en plejefamilies godkendelse skal socialtilsynet fjerne tilbuddet eller plejefamilien fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter udløb af fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen er udløbet, jf. § 19 i lov om socialtilsyn.

  Hvis afgørelsen om ophør af godkendelsen er blevet påklaget, afventes Ankestyrelsens afgørelse, før tilbuddet eller plejefamilien evt. fjernes fra Tilbudsportalen.

  Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte en afgørelse om ophør af godkendelse straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet. Dette følger af § 7, stk. 3 i tilbudsportalbekendtgørelsen.

  Ajourføring
  Tilbud, plejefamilier og de tilsynsførende myndigheder skal ligeledes minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud eller plejefamilier, jf. tilbudsportalbekendtgørelsens § 8, stk. 2, og § 13, stk. 2.

  Ændringer i oplysningerne om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer skal dog indberettes straks til Tilbudsportalen, jf. tilbudsportalbekendtgørelsens § 8, stk. 3. For plejefamilier gælder ansvaret følgende oplysninger: adresse/fysiske rammer, antal pladser, plejefamilietype og plejefamiliens ydelser, jf. tilbudsportalbekendtgørelsens § 13, stk.3.

  Social- og Boligstyrelsens stikprøvekontrol med oplysningerne i Tilbudsportalen

  Efter § 14, stk. 4, i serviceloven fører Social- og Boligstyrelsen stikprøvekontrol med,

  1. at tilbud og plejefamilier, som skal være registreret i Tilbudsportalen, har indberettet de oplysninger, som de er forpligtet til,
  2. at oplysningerne i Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og
  3. at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

  Social- og Boligstyrelsen har adgang til at træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud eller en plejefamilie, hvis betingelserne i servicelovens § 14, stk. 5, er opfyldt. Social- og Boligstyrelsen har endvidere adgang til at træffe afgørelse om at markere forholdet i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud inden 4 uger. I tilbudsportalbekendtgørelsen §§ 16 og 17 er der fastsat nærmere regler om Social- og Boligstyrelsens afgørelse om påbud og markering.

  Social- og Boligstyrelsens stikprøvekontrol har til formål at understøtte, at tilbud, plejefamilier og tilsynsførende myndigheder løfter deres ansvar for at sikre retvisende oplysninger, der kan ligge til grund for visitation af tilbud efter serviceloven.

  Forbedringstiltag på Tilbudsportalen

  Ministeriet kan oplyse, at der løbende arbejdes på at udvikle og forbedre Tilbudsportalen. Der er igangsat initiativer, der skal være med til at forbedre oplysninger omkring pladser på Tilbudsportalen samt give kommunerne sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger, når de skal finde egnede pladser hos tilbud og plejefamilier. Derudover har ministeriet udgivet nye vejledninger og ændret Tilbudsportalens supportside med henblik på at gøre det nemmere at finde relevant teknisk og faglig hjælp til indberetning, godkendelse og ajourføring af oplysninger på Tilbudsportalen.

  Desuden arbejdes der løbende på at forbedre datakvaliteten på Tilbudsportalen, bl.a. med gennemførelse og opfølgning på Social- og Boligstyrelsen stikprøvekontroller, som understøttes af data fra Tilbudsportalen og input fra socialtilsynene, styrelser og departement.

  Ministeriet skal bede organisationerne om at formidle denne skrivelse og den vedlagte oversigt til sine medlemmer og de tilsynsførende myndigheder om at formidle til de tilbud og plejefamilier, de fører tilsyn med.