Gå til hovedindhold
Nyhed

Nyhedsbrev om budget 2023 og årsrapport/årsregnskab 2022

Socialtilsyn Hovedstaden ønsker med dette nyhedsbrev at erindre alle sociale tilbud om deres pligt til at indberette budget for 2023 rettidigt. Vi erindrer samtidig om fristerne for indberetning af årsrapport m.v.

25. aug. 2022

Indhold

  Folketinget har vedtaget lovændringer om et styrket socialtilsyn og et styrket økonomisk tilsyn. Det betyder bl.a., at budgetindberetningsskemaet er ændret lidt, Socialstyrelsen har lagt det ændrede skema på tilbudsportalen d. 22. august. Lovændringen betyder også, at der i årsrapport 2022 vil skulle indberettes flere økonomiske nøgletal.  

  Budget 2023

  Fristen for indberetning af budgetskemaet på Tilbudsportalen er senest: 

  • 1. oktober 2022 for private tilbud
  • 15. november 2022 for kommunale og regionale tilbud

  Fristen for socialtilsynenes behandling af budgettet

  Budget for 2023, der er indberettet senest den 1. oktober 2022, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2023, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

  Budgetter, der er indberettet mellem 1. oktober og 15. november 2022, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2023, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

  Upload på Tilbudsportalen

  Tilbuddets budget inkl. eventuelle delbudgetter og koncernnote for koncerner/ koncernlignende konstruktioner skal indberettes til socialtilsynet via Tilbudsportalen. Indberetningen skal ske i det Excel-skema, der hentes på Tilbudsportalen under fanen ”Budget”. Bemærk, at budgetindberetningsskemaet for 2023 er ændret ift. tidligere år. Skemaet indeholder udførlig vejledning til udfyldelsen generelt og til de enkelte poster.

  Du kan finde en vejledning til at indberette oplysninger på Tilbudsportalen her.

  Du skal uploade Socialstyrelsens budgetskema som en Excel-fil. Andre kan ikke ændre i tilbuddets uploadede skemaer, idet Excel-skemaet er udarbejdet til formålet og beskyttet mod dette.

  Der kan kun uploades ét budgetskema pr. år på Tilbudsportalen. Vi gør opmærksom på, at det er muligt for tilbuddet at lægge eventuelle delbudgetter ind i form af ekstra faneblade i samme Excel-ark som det samlede budget. Ved behov for specificering af oplysninger kan der ligeledes indsættes et ekstra faneblad i Excel-arket.

  Særligt om koncerner og koncernlignende konstruktioner (private) samt centre (offentlige)

  Vi vil gerne kunne vurdere koncernens eller centrets budgetter samlet. Vi skal derfor anmode om, at den enkelte koncern eller det enkelte center uploader alle sine budgetter samtidig på Tilbudsportalen.

  Særligt om socialtilsynets godkendelse eller afvisning af budget

  Godkendt

  Socialtilsynet godkender tilbuddets budget, hvis det opfylder kravene til godkendelse jf. socialtilsynslovens §11b. Når budgettet er godkendt, vil tilbuddet automatisk modtage en kvitteringsmail fra Tilbudsportalen, der angiver, at budgettet er godkendt.

  Budgettet indgår i socialtilsynets samlede vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet, som vil fremgå af den efterfølgende tilsynsrapport.

  Afvist

  Socialtilsynet vil afvise tilbuddets budget på Tilbudsportalen, hvis det ikke opfylder kravene til godkendelse jf. socialtilsynslovens §11b. Bemærk at der ved lovændringen er tilføjet et stk. 4 om, at Socialtilsynet kan afvise at godkende årsbudgettet pba. enkeltposter. Socialtilsynet sender en mail til tilbuddet med en beskrivelse af årsagerne til afvisningen, og hvad der skal til for at budgettet kan blive godkendt. Det er som hidtil en betingelse for at være godkendt, at tilbuddet har et godkendt budget.

  Årsrapport 2022, revideret årsregnskab 2022 og kommunal/regional revisionsberetning

  Alle tilbud skal udarbejde årsrapport 2022 (nøgletal), som skal indberettes på Tilbudsportalen under fanen ”Årsrapporter” senest den 1. maj 2023 for offentlige tilbud og senest 1. juli for private tilbud

  Private tilbud skal indsende det reviderede årsregnskab med revisionspåtegning samt revisionsprotokollat umiddelbart efter revisionens afslutning til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk). 

  Kommunale og regionale driftsherrer skal indsende deres revisionsberetning til socialtilsynets hovedadresse (socialtilsyn@frederiksberg.dk).

  Nyheden blev udgivet torsdag 25. august, 2022